fbpx

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 6Csp/181/2016 IČS: 6916212897 zo dňa 10.12.2019 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská bystrica sp. zn. 16CoCsp/12/2020 zo dňa 18.03.2021 bola žalovaná spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenej spotrebiteľke neoprávnene inkasovanú odplatu v sume 2.652,21 eur s prísl.

Z odôvodnenia rozsudku prvostupňového súdu: SÚD POVAŽUJE PREDMETNÚ ZMLUVU O ÚVERE ZA BEZÚROČNÚ A BEZPOPLATKOVÚ Z TOHO DÔVODU, ŽE V ZMLUVE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE JE NESPRÁVNE UVEDENÁ RPMN V NEPROSPECH SPOTREBITEĽA, pretože je nelogické, aby RPMN za úver bola nižšia ako ročná úroková sadzba úveru ako to bolo dohodnuté v tomto prípade, keď v bode 6. – údaje o schválenom revolvingovom úvere je uvedená RPMN za úver vo výške 66,12 % a ročná úroková sadzba úveru je 70,01 %, keď RPMN za úver obsahuje všetky náklady spojené s úverom.

Podľa názoru súdu JE ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA ÚVERU VO VÝŠKE 70,01 % v zmysle § 3 Občianskeho zákonníka V ROZPORE S DOBRÝMI MRAVMI, KEĎŽE JE NEPRIMERANE VYSOKÁ.

Súd považuje predmetnú zmluvu za bezúročnú a bezpoplatkovú aj z toho dôvodu, že NAMIESTO DOHODNUTEJ VÝŠKY ÚVERU 1.500,00 EUR ŽALOVANÝ STRHOL NA akúsi ODPLATU ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY SUMU 215,75 EUR A ŽALOBKYNI  fakticky VYPLATIL LEN SUMU 1.284,25 EUR.

Späť
Share This