fbpx

Vecné vyhodnotenie projektu (február – november 2023)

Kontaktné osoby financované z projektu: 4

Ostatné kontaktné osoby poskytujúce poradenstvo (mimo financovania z dotácie): 3

Kontaktná osoba č. 1

 • Vybavila počet podnetov spolu 327, z toho 104 otázok a 223 podnetov na riešenie a odpracovala 1 118 hodín

Kontaktná osoba č. 2

 • Vybavila počet podnetov spolu 145, z toho 48 otázok a 97 podnetov na riešenie a odpracovala 515 hodín

Kontaktná osoba č. 3

 • Vybavila počet podnetov spolu 48, z toho 47 otázok a 1 podnet na riešenie a odpracovala 26,5 hodín

Kontaktná osoba č. 4

 • Vybavila počet podnetov spolu 83, z toho 82 otázok a 1 podnet na riešenie a odpracovala 43 hodín

Merateľné ukazovatele projektu, ktoré sme uviedli ako predpokladané za celé obdobie trvania projektu:

 1.    celkový počet prijatých otázok spotrebiteľov za celé obdobie realizácie projektu – očakávaná hodnota: 270

celkový počet prijatých podnetov spotrebiteľov za celé obdobie realizácie projektu – očakávaná hodnota 500

 •   – celkový počet vybavených otázok spotrebiteľov za celé obdobie realizácie projektu – očakávaná hodnota: 270

celkový počet vybavených podnetov spotrebiteľov za celé obdobie realizácie projektu – očakávaná hodnota 230

       3. – reálny počet vybavených otázok spotrebiteľov: 281

           – reálny počet prijatých podnetov spotrebiteľov: 324, z toho

           – počet ukončených podnetov spotrebiteľov: 102

           – počet neukončených podnetov spotrebiteľov: 222

Všetky štyri kontaktné osoby financované z dotácie k projektu vysvetlili rôzne pojmy a slovné spojenia súvisiace s fázami a spôsobmi vymáhania dlhu, ako aj s celým procesom a postupom v jednotlivých otázkach a podnetoch,  za konkrétne mesiace nasledovne:

 • V mesiaci február 2023 bolo vysvetlených 967 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci marec 2023 bolo vysvetlených 735 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci apríl 2023 bolo vysvetlených 725 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci máj 2023 bolo vysvetlených 532 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci jún 2023 bolo vysvetlených 661 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci júl 2023 bolo vysvetlených 619 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci august 2023 bolo vysvetlených 575 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci september 2023 bolo vysvetlených 470 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci október 2023 bolo vysvetlených 695 pojmov a slovných spojení
 • V mesiaci november 2023 bolo vysvetlených 632 pojmov a slovných spojení

Za mesiace február až november 2023 všetky štyri kontaktné osoby vysvetlili spotrebiteľom spolu 6 611 pojmov a slovných spojení súvisiacich s problematikou ochrany finančného spotrebiteľa.

VYSVETĽUJÚCI KOMENTÁR K ČERPANIU ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ MH SR
K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM

– čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie
projektu od 01.02.2023 do 31.12.2023

ODMENY – Z tejto položky sme vyplatili odmenu osobám I. kontaktu na základe vykázaných odpracovaných hodín podľa priložených reportov v sledovanom období spolu v sume 15 210,00  eur.

NÁJOM – Z tejto položky sme čerpali náklady na nájomné a služby spojené s prenájmom priestorov na ulici Komenského 2, 984 01 Lučenec. Nájomné priestory sú hradené na základe podnájomnej zmluvy a dodatku k podnájomnej zmluve, nakoľko došlo k zvýšeniu cien energií a poplatkov bytovému družstvu. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu sumu 3 300,- eur (11 x 300 eur).

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z tejto položky sme hradili náklady kalkulované na základe fakturácie zmluvného poskytovateľa telekomunikačných služieb v našom poradenskom centre.

V sledovanom období sme z položky telekomunikačné služby vyčerpali sumu 528,- eur (11 x 48 eur).

INTERNET– Z tejto položky sme hradili náklady kalkulované na základe fakturácie zmluvného poskytovateľa internetových služieb v našom poradenskom centre.

V sledovanom období sme z položky internetové služby vyčerpali sumu 174,90 eur (11 x 15,90 eur).

ÚČTOVNÉ SLUŽBY – Z tejto položky hradíme účtovnú firmu  na základe zmluvy o vedení účtovníctva. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali sumu 1 540,- eur (11 x 140 eur).

ADMINISTRÁCIA – Z tejto položky hradíme osobu, ktorá zabezpečuje administráciu projektu. V sledovanom období čerpania projektu sme z tejto položky vyčerpali spolu sumu 1 100,- eur (11 x 100 eur).

DOMÉNA A WEBHOSTING- Z tejto položky sme hradili náklady kalkulované na základe fakturácie zmluvného poskytovateľa internetových služieb v našom poradenskom centre na doménu a webhosting na rok 2023 v pomernej časti 11 mesiacov, t.j. suma 47 eur ( na 12 mesiacov bola vyfakturovaná suma 51 eur).

Späť
Share This