fbpx

Chcem osobný bankrot. Presne s touto požiadavkou sa na naše združenie obrátil klient v apríli roku 2023. Bol odovzdaný, sklesnutý a za sebou časť života, ktorý nevyvolával úsmev na tvári. Na konci tunela nevidel žiadne svetlo. Jediným východiskom sa zdal osobný bankrot. Predsa však našiel silu, aby vyhľadal pomoc. Klient sa na základe vysoko profesionálneho poradenstva zo strany Združenia FÉNIX nakoniec rozhodol brániť.

Okresný súd Lučenec v celom rozsahu zamietol žalobu žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o. o zaplatenie 744,87 eur s príslušenstvom. V súdnom konaní sa žalobca odvolal a v konaní rozhodoval krajský súd. Ten v odôvodnení rozsudku uvádza: „Okresný súd napadnuté rozhodnutie založil na zistení absencie aktívnej vecnej legitimácie žalobcu z dôvodu, že k postúpeniu pohľadávky na žalobcu došlo v rozpore s ustanovením § 92 ods. 8 Zákona o bankách; porušenie uvedeného ustanovenia videl súd prvej inštancie v tom, že absentuje osobitná výzva za zaplatenie pohľadávky v zmysle citovaného ustanovenia Zákona o bankách; výzvu na zaplatenie, ktorá je súčasťou oznámenia o zosplatnení úveru (resp. výpoveď zmluvy), súd prvej inštancie nepovažoval za výzvu predpokladanú citovaným ustanovením s poukazom na závery Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rozhodnutiach sp. zn. 2Cdo/266/2020 a 4Cdo/75/2020.“ Krajský súd v odôvodnení tiež uvádza „…iná výzva podľa § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka (upozornenie na omeškanie so splácaním splátok s upozornením na možnosť vyhlásenia úveru za predčasne splatný) a ani oznámenie o vyhlásení úveru za predčasne splatný s výzvou na úhradu dlhu osobitnú výzvu podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách nenahrádza.“ (cit. z Rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 3. augusta 2023, č. k. 11CoCsp/17/2023)

Klient má aktuálne v rukách Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie. Aj toto je príklad dobrej praxe, ktorá ukazuje, prečo nie je dobré slovne spojenie osobný bankrot používať len preto, lebo ho poznáme, ale lepšou voľbou je vyhľadať pomoc a po doručení súdnej zásielky sa brániť!

Ak sa v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úveru potrebujete poradiť alebo ste prevzali súdnu zásielku, kontaktujte nás Mobil: 0915 273 824, e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This