fbpx

Keďže veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorázové splatenie spotrebiteľského úveru a v danom prípade právny predchodca žalobcu nemohol predmetný úver zosplatniť a následne predmetný úver postúpiť platne na žalobcu.“ Takto rozhodol Okresný súd Rimavská Sobota Rozsudkom zo dňa 06.11.2023 (č.k. 9Csp/116/2023) a žalobu zamietol v celom rozsahu.

Žalovaná nás požiadala o pomoc v deň prevzatia platobného rozkazu. Vydal ho Okresný súd Banská Bystrica, ktorým zaviazal žalovanú na úhradu žalovanej sumy 2 851,16 eur. Žalobcom bola inkasná spoločnosť.

Súd sa v konaní zaoberal otázkou dodržania odbornej starostlivosti a následného zosplatnenia úveru, ako aj otázkou platného postúpenia pohľadávky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.  Súd v odôvodnení rozsudku o.i. uviedol, že nebolo preukázané splnenie podmienok pre platné zosplatnenie úveru a „…pokiaľ nedošlo k platnému zosplatneniu, nemohlo dôjsť ani k prípadnému postúpeniu pohľadávky…“

Je dôležité vedieť, že prevzatím platobného rozkazu sa súdne konanie iba začína! Aktívnym prístupom žalovanej bol po podaní odporu platobný rozkaz zrušený a  súdne konanie pokračovalo na okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska žalovanej. Prístup žalovaného spotrebiteľa môže priniesť aj takýto výsledok!

Späť
Share This