fbpx

Čo je osobný bankrot a aké sú podmienky?

Osobný bankrot je slovné spojenie, ktoré právny poriadok slovenskej republiky nepozná. Používa sa v hovorovej reči pre oddĺženie osôb, voči ktorým sú vedené exekúcie, prípadne majú aj iné dlhy. Oddĺženie môže mať dve formy: splátkový kalendár a konkurz.
Podľa aktuálnej právnej úpravy SR platí, že osoba, ktorá môže požiadať o oddĺženie, musí mať aspoň jednu exekúciu, ktorá je vedená minimálne jeden rok a musí mať poctivý zámer. Centrum hlavných záujmov musí mať v Slovenskej republike.
Z uvedeného vyplýva, že ak máte DLHY, môžete sa ich zbaviť viacerými spôsobmi. Máte otázky, na ktoré nemáte odpoveď? Čítajte ďalej a my vám všetko potrebné vysvetlíme.

https://www.peniaze.sk/pozicky/9589-8-najcastejsich-otazok-ohladom-osobneho-bankrotu

https://fenixzdruzenie.sk/kontakty/

0915 273 824

Oddĺženie – kedy áno?

V médiách a v tlači sa prezentuje osobný bankrot ako rýchly únik pred dlhmi. Dlhy však treba riešiť priebežne a dôležité je naučiť sa, ako im predchádzať.

Bol Vám poskytnutý spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie a mali ste odklad splátok? Ponúkla Vám banka alebo nebanková spoločnosť splátkový kalendár? Boli Vám doručené aj iné listiny?
Ak Vám bola doručená výzva na úhradu dlhu alebo upomienka, je potrebné vyhľadať pomoc!
Ak Vám bola doručená žaloba, je nevyhnutné ihneď vyhľadať pomoc!
Ak Vám bola doručená súdna zásielka, je nevyhnutné ihneď vyhľadať pomoc!
Ak Vám bola doručená súdna zásielka s Platobným rozkazom, je nevyhnutné ihneď vyhľadať pomoc a brániť sa!
Boli Vám doručené aj iné listiny? Týkajú sa zosplatnenia úveru, postúpenia pohľadávky? Alebo Vás súd vyzýva na vyjadrenie? Možno aj vám víria v hlave tieto otázky a neviete sa rozhodnúť?

Kontaktujte nás a spolu nájdeme riešenie!

Najlepšou cestou na oddĺženie je najmä vaše rozhodnutie, ktoré urobíte dnes a ktorého dôsledky pocítite zajtra. Ak sa potrebujete zbaviť dlhov, je dôležité hľadať riešenie. To je to rozhodnutie, ktoré ste práve urobili. RIEŠENIE je vyhľadať POMOC. Ste tu správne. Združenie FÉNIX je cesta k oddĺženiu!

https://5penazi.sk/vzdelavaci-obsah/aj-pri-uveroch-je-potrebne-premyslat/

Stále Vás ohrozuje myšlienka na osobný bankrot?

Pred tým, ako sa rozhodnete pre osobný bankrot je dôležité vedieť, či by Vaše pohľadávky boli do osobného bankrotu zahrnuté. Do osobného bankrotu nie je možné zahrnúť:

 • Pohľadávky zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti
 • Výživné
 • Pracovnoprávne nároky voči osobe, ktorá má záujem sa oddĺžiť
 • Peňažný trest, ktorý bol dlžníkovi uložený v trestnom konaní
 • Nepeňažné dlhy
 • Pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci.

Ako môžete aj sami zistiť, či sa vás niektorá vyššie uvedená výluka týka? Cesta k oddĺženiu vedie aj cez listiny, ktoré máte k zmluvám o spotrebiteľských úveroch alebo úveroch na bývanie. Tie je potrebné rozdeliť si podľa veriteľa, pričom spojovacím článkom je názov banky alebo nebankovej spoločnosti a číslo zmluvy. Ak už pohľadávku vymáha inkasná spoločnosť, je potrebné si každý list priradiť ku konkrétnej zmluve o úvere. Vždy myslite na to, že nie ste na to sami. Zlyhaných úverov bude v najbližších rokoch pribúdať, ale vy už teraz viete, kde a ako vyhľadať POMOC!

Slováci čoraz viacej bankrotujú, no na súdoch pribúdajú aj špekulanti, majetky taja.

Oddĺžte sa hneď! Kontaktujte nás a spoločne nájdeme riešenie!

Čo je Platobný rozkaz a ako súvisí s oddĺžením?

Platobný rozkaz je súdne rozhodnutie, ktoré môže súd vydať len na základe toho, čo tvrdí žalobca v Návrhu na vydanie platobného rozkazu. Súčasťou súdnej zásielky s Platobným rozkazom sú však aj iné listiny. Takáto zásielka je doručovaná dlžníkovi do vlastných rúk. Môže byť doručená:

 • Prostredníctvom pošty listovou zásielkou
 • Do elektronickej schránky.

Po doručení súdnej zásielky s platobným rozkazom je potrebné podať odpor proti platobnému rozkazu do 15 kalendárnych dní od jeho doručenia. Počítajú sa všetky kalendárne dni, vrátane víkendov a sviatkov. Ak odpor proti platobnému rozkazu v uvedenej lehote nepodáte a ani neuhradíte sumu, ktorá je v ňom uvedená, platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným a zároveň sa môže stať exekučným titulom!

Ak sa rozhodnete brániť a podáte odpor proti platobnému rozkazu, v ktorom uvediete všetky dôležité skutočnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, súd bude rozhodovať o tom, na akú sumu má žalobca právny nárok. Aj toto je cesta k oddĺženiu!

Možno sa uvedená situácia týka aj vás! Prevzali ste od poštára alebo na pošte bielu obálku s červeným pásom? Určite ste jej prevzatie museli potvrdiť svojim podpisom – bola doručovaná do vlastných rúk. V takomto prípade je potrebné nás ihneď kontaktovať! Urobil tak aj náš klient, ktorý si bol najprv na 100 % istý, že chce osobný bankrot. Rozhodol sa však v súdnom konaní brániť a teraz má v rukách právoplatné rozhodnutie súdu. Na základe rozsudku súdny spor vyhral. Riešením na jeho situáciu nebol osobný bankrot, ale to, že CHCEL a vyhľadal POMOC.

https://fenixzdruzenie.sk/chcem-osobny-bankrot-preco-je-lepsie-vyhladat-pomoc/

Obráťte sa na nás!

Len odklad splátok väčšinou nestačí!

Dostali ste sa počas splácania úveru do nečakaných problémov? Požiadali ste o odklad splátok a banka Vám vyšla v ústrety? Uplynula doba odkladu a Vy stále neviete, ako ďalej?
Je dôležité vedieť, že odklad splátok nerieši Váš problém s oddĺžením. Po uplynutí tejto doby budete splácať úver buď dlhšie ako bolo pri podpise zmluvy o úvere dohodnuté alebo Vaša mesačná splátka bude ešte vyššia ako bola pôvodne dohodnutá. Váš problém s dlhom to teda nevyriešilo.
Ak ste mali odklad splátok v poslednom období a Vaša situácia sa zmenila k horšiemu, osobný bankrot nie je cestou k oddĺženiu!

Pri odklade splátok nastal chaos, skončíte v úverovom registri

Strácate sa v situácii, ktorá sa Vás týka? Kontaktujte nás!

Finančné problémy a ako z nich von?

Ak ste uzavreli zmluvu o spotrebiteľskom úvere alebo úvere na bývanie, strata zamestnania či dlhodobá PN môžu spôsobiť vážne finančné problémy so splácaním. S tým súvisí následné vymáhanie dlhu od banky alebo nebankovej spoločnosti, ktorá úver poskytla alebo od inkasnej spoločnosti, ktorá pohľadávku vymáha.
Súčasťou zmluvnej dokumentácie k spotrebiteľským úverom môže byť aj dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej Vám môžu byť vykonávané neexekučné zrážky zo mzdy. Ak sa Vás to týka, Vaša situácia je riešiteľná. Ak by ste mali splácať viac úverov, ale vzhľadom ku zníženému príjmu ich splácať neviete, dostávate sa do omeškania. A pod tlak, ktorý s vymáhaním dlhov súvisí. Ale…

Nie ste na to sami! Čím skôr nás kontaktujte a my Vám pomôžeme.

https://cifraadvokat.sk/index.php/2022/03/14/eos-ksi-povinny-vratit-nezakonne-prijate-zrazky-zo-mzdy/

Čo od nás môžete očakávať?

Sme etablované spotrebiteľské združenie, ktoré už 10 rokov pomáha ľuďom lepšie žiť. Podporu a poradenstvo poskytujeme každému záujemcovi o pomoc, či je z Vranova nad Topľou, alebo zo Záhoria, z juhu či zo severu. Nerozlišujeme ľudí podľa žiadnych kritérií. Je jedno, do akej sociálnej vrstvy patríte alebo aké máte vzdelanie. Radi vám pomôžeme, aj ak ste nezamestnaný, či dôchodca, rozvedený, či máte partnera či partnerku, vyživované osoby alebo ste slobodný…

Záleží len na jednom: musíte CHCIEŤ riešiť svoju situáciu!

 1. Do 5 dní urobíme základnú analýzu budeme Vás telefonicky kontaktovať! Vysvetlíme Vám potrebné súvislosti, aby ste lepšie porozumeli situácii, v ktorej sa nachádzate.
 2. Dohodneme sa na postupe, ktorý je pre Vás a Vaše potreby najlepší.
 3. Spoločne odvinieme to klbko starostí a z oddĺženia sa pre Vás stane len slovo, nad ktorým ste kedysi uvažovali. Budete lepšie žiť!

Zaujíma Vás táto téma?

Bezplatná kontrola úverových zmlúv

0915 273 824

Späť
Share This