fbpx

UZNANIE DLHU A PREMLČANIE

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA vydal dňa 29.04.2021 ROZSUDOK, č. k. 17Csp/190/2019 (identifikačné číslo: 6119387197), v ktorom, vo veci BENCONT COLLECTION, a.s., o zaplatenie  5 272,88 eur s príslušenstvom, o.i. uviedol: „UZNANIE NÁROKU je procesným úkonom ŽALOVANÉHO,...
Späť