fbpx

Klient má vďaka vlastnej vytrvalosti a snahe v rukách list od inkasnej spoločnosti, ktorou potvrdila ukončenie správy pohľadávky. Dvere k exekúcii tak ostali zatvorené!

Pán M. z južného Slovenska bol v súdnom konaní zastúpený advokátom. Vzhľadom k tomu, že lepšie rozumie maďarsky, s vysvetlením toho, na čo bol rozsudkom zaviazaný, sa obrátil na naše združenie. Bolo mu poskytnuté poradenstvo a vysvetlené riešenie. Pán M. sa rozhodol dodržať to, čo mu súd umožnil – uhradiť sumu, na ktorú bol rozsudkom zaviazaný „…v 52,98 eurových mesačných splátkach vždy k 20. dňu toho-ktorého mesiaca počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku až do úplného zaplatenia.“ (Rozsudok Okresného súdu Lučenec, č.k. 9Csp/149/2019 zo dňa  18.05.2020)

Pán M. sa v súdnom konaní bránil a zo žalovanej sumy vo výške 3 551,92 eur s príslušenstvom bol zaviazaný len na úhradu sumy vo výške 1 907,29 eur s úrokom z omeškania vo výške 5 %. Súd žalobu vo výške 1 644,93 eur s úrokom z omeškania zamietol. O trovách konania rozhodol samostatným uznesením.

Právoplatný a vykonateľný rozsudok a suma, na úhradu ktorej ste boli zaviazaný ešte nemusí znamenať, že sa dostanete do exekúcie. Vyžaduje si to však disciplínu, dostatok vôle a schopnosť prekonávať prekážky. A tiež uvedomenie si situácie, v ktorej sa nachádzate.

Späť
Share This