fbpx

NAŠI LEKTORI

majú niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním detí, mládeže a dospelých.

 

Spolupracujúci lektori (v abecednom poradí) a ich profil:

Barkáč Milan JUDr.

Vyštudoval právnickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2014 doposiaľ pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii: špecializácia spotrebiteľské právo. V rámci pracovnej pozície sa priamo podieľa na zastupovaní spotrebiteľských združení a dlžníkov v súdnych sporoch proti úverovým veriteľom na súdoch SR.

Od roku 2013 do roku 2014 bol činný ako dobrovoľník v rámci občianskeho združenia FÉNIX a následne od roku 2014 až doposiaľ spolupracuje so združením ako odborný konzultant a lektor, prednášal na viacerých osvetových prednáškach so zameraním na ochranu spotrebiteľa, zúčastňuje sa na projektoch organizovaných združením FÉNIX. V rokoch 2015 a 2016 pôsobil ako lektor v rámci vzdelávacích projektov Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci so zameraním na sústavu súdov SR, systém ochrany spotrebiteľa súdmi SR a priblíženie nekalých obchodných praktík dodávateľmi.

Od roku 2013 sa aktívne venuje trénovaniu a výchove detí a mládeže ako športový tréner.

 

Cifra Andrej JUDr.

Vyštudoval právnickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2008 doposiaľ pôsobí ako advokát: špecializácia spotrebiteľské právo, od roku 2012 zastupovanie dlžníkov a spotrebiteľských združení vo viac ako desaťtisíc súdnych sporoch proti úverovým veriteľom na súdoch SR.

V roku 2009 bol zapísaný do zoznamu mediátorov.

Od roku 2013 pôsobí ako odborný konzultant a lektor v rámci občianskeho združenia FÉNIX.

Od roku 2017 pôsobí ako lektor pre Implementačnú agentúru MPSVaR v rámci projektu vzdelávania terénnych sociálnych pracovníkov.

V rámci neziskových aktivít uskutočňuje verejné prednášky a diskusné stretnutia upriamujúce pozornosť na význam etických princípov a  nemateriálnych hodnôt v živote človeka a spoločnosti.

 

Cifrová Andrea Ing.

Vyštudovala odbor Regionálny rozvoj a cestovný ruch na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 2009 ukončila dvojročné doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti.

Počas rokov 1998 – 2000 pôsobila ako lektorka anglického jazyka v jazykovej škole a v rokoch 2000 – 2003 ako učiteľka anglického jazyka v materskej škole. V roku 2002 pôsobila ako regionálna koordinátorka celoslovenskej akcie na podporu práv žien.

V rokoch 2010 – 2012 pracovala ako učiteľka anglického jazyka na Základnej škole Vajanského v Lučenci.

Od roku 2012 pracuje v advokátskej kancelárii ako ekonómka, spolupracuje s FÉNIX združením na ochranu a presadzovanie ľudských práv a v rámci neziskových aktivít je činná pri organizovaní voľnočasových kurzov pre ženy, pri organizovaní diskusných stretnutí a seminárov, zameraných na rozvíjanie etických princípov a nemateriálnych hodnôt.

 

Chudjaková Veronika Mgr.

Vyštudovala etnológiu na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre. V rámci uvedeného študijného odboru má ukončený program Osvetová práca – animátor voľnočasových aktivít (Bc.)

Od roku 2006 vedie tvorivé dielne najmä pre zrakovo postihnutých ľudí v Základnej organizácii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci. Koordinovala niekoľko projektov zameraných na rôzne kultúrno-spoločenské témy, ktoré boli neformálnym vzdelávaním cieľovej skupiny (prednášky, diskusie, workshopy), na niektorých sa zároveň lektorsky podieľala. Viedla množstvo besied pre žiakov prvého aj druhého stupňa základných škôl – osveta a popularizácia tém v súvislosti so životom zrakovo postihnutých ľudí. V školskom roku 2007/2008 bola vedúcou voľnočasovej aktivity „KUMŠT“ na ZŠ L. Novomeského v Lučenci určenej pre žiakov 2. ročníka uvedenej školy.

Od roku 2014 sa v združení FÉNIX aktívne venuje osvete a vzdelávaniu širokej verejnosti v oblasti ochrany a presadzovania práv spotrebiteľov.

 

Sabóová Monika Ing.

Vyštudovala odbor Verejná správa a regionálny rozvoj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 2009 ukončila dvojročné doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti.

Počas rokov 2008 – 2016 pôsobila ako učiteľka na Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy.

Od roku 2016 pôsobí na Súkromnom gymnáziu v Lučenci ako ekonomický pracovník.

Od roku 2013 pôsobí v združení FÉNIX, kde sa aktívne venuje osvete a vzdelávaniu širokej verejnosti v oblasti ochrany a presadzovania práv spotrebiteľov.

Späť
Share This