fbpx

Hlavným cieľom projektu je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností zamestnancov Združenia Fénix a
zvýšenie odolnosti na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

 

Hlavnou aktivitou projektu je profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov v združení Fénix s priamou väzbou na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti,

 

Merateľné ukazovatele:
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COCID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov – 3
Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov – 3

Rozpočet projektu: 31 687,37 EUR

Späť
Share This