fbpx

Reťaz pomoci

pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v náročnej situácii.

Komu je určený?

Program Podpory „REŤAZ POMOCI“ je určený pre tých, ktorí sa ocitli v náročnej situácii, chcú zmeniť svoj život k lepšiemu a sú ochotní preto niečo sami urobiť. Z dôvodu potreby pravidelného osobného kontaktu s klientmi poskytujeme tieto služby predovšetkým obyvateľom okresu Lučenec, v osobitných prípadoch komukoľvek v rámci územia Slovenska.
Našim klientom súčasne poskytujeme prostredníctvom spolupracujúcich špecialistov poradenstvo a profesionálnu a ľudskú oporu.

Nie sme charitatívna organizácia. Nesľubujeme klientom rýchle, zdanlivé a dočasné riešenia.
Klientovi ponúkame prácu pre verejné blaho, pomocnú ruku a podporu pri objavovaní a napredovaní na jeho vlastnej zmysluplnej ceste životom.

Hodín dobrovoľníckej činnosti pre verejné blaho

Eur rozdelených medzi ľudí v núdzi

Zamestnaní klienti, ktorí už nie sú odkázaní na peňažnú podporu

Hodín bezplatne poskytnutých formou právnych služieb a poradenstva klientom

Ako funguje?

Zaradenie klienta do Programu Podpory nie je nárokovateľné. Trvanie a rozsah služieb sa určuje individuálne a priebežne sa prehodnocuje podľa správania klienta.
Program Podpory aktuálne zahŕňa služby:
• hradené z darov súkromných osôb poukázaných na účet podporného fondu:
– peňažné príspevky na kúpu potravín a hygienických potrieb,
– peňažné príspevky na náklady spojené s bývaním.

• zabezpečované Združením FÉNIX:
– právne poradenstvo,
– poradenstvo pri zvládaní úradných a administratívnych povinností.

%

zo sumy Vašich darov

100% zo sumy Vašich darov, ktoré prídu na podporný účet, slúži výlučne na kúpu potravín, hygienických potrieb, financovania bývania ľudí v ťažkostiach, ktorí sami pracujú ako dobrovoľníci pre verejné blaho!

Podporte tých, ktorí žijú okolo nás a úprimne sa snažia byť pre iných užitoční.  Môžete prispieť jednorázovým príspevkom alebo nastavením trvalého príkazu na účet Programu Podpory prostredníctvom účtu:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Lučenec

IBAN: SK85 8330 0000 0029 0156 8196

Hoci je Program Podpory pre klienta finančne bezplatný, službu nedostáva zadarmo. Od klienta sa očakáva, že to, čo mu bude v rámci Programu Podpory poskytnuté zužitkuje pre dobro iných, teda vlastnou činnosťou vráti spoločnosti v nejakej podobe úžitok, ktorý sa mu dostal. Klientovi je po vzájomnom dohovore prostredníctvom nášho združenia ponúknutá dobrovoľnícka resp. iná neodplatná činnosť pre verejné blaho zodpovedajúca jeho schopnostiam alebo možnostiam.

Pre ilustráciu: Dobrovoľník, ktorý odpracuje pre verejné blaho 88 hodín mesačne, dostáva cez podporný program príspevky na kúpu základných potrieb v sume cca 200 eur až 220 eur mesačne. Častokrát dobrovoľník nepoberá iné príspevky ani nemá žiadny iný príjem!

Prečo podporovať?

Predstavte si rodinu s maloletými deťmi, ktorej živiteľ príde o prácu a jej členovia uviaznu v dlhovej pasci. Stres vážne narušuje vzťahy medzi manželmi – hrozí rozvod,  objavujú sa zdravotné ťažkosti … táto rodina, dospelí i deti, dlhodobo vystavení tlaku neistoty a bezperspektívnosti unikajú zo života do virtuálneho sveta médií, hier, rýchleho konzumu a závislostí.

Možno práve takto žijú vaši susedia, ľudia vo vedľajšom vchode alebo vo vedľajšej ulici a vy o tom ani neviete. Podobných príbehov je mnoho, ľudia sa nimi nechvália.

My všetci nielenže žijeme obklopení takýmito príbehmi, ale bez toho, že by sme si to uvedomovali, sme ich súčasťou. Stretávame sa navzájom  na uliciach, naše deti chodia do rovnakých škôl. Vysoký múr, ktorým je ohraničený pozemok domu alebo steny bytu, nás nedokážu oddeliť a ochrániť od utrpenia, ktoré je za nimi.

Podporujte tých, ktorí to potrebujú a pomáhajte v rámci svojich možností a schopností tam, kde to je potrebné! Každý človek môže vo svojom okolí úprimne a pravidelne „pomáhať bez toho, aby bol sám verejne videný“, pre samotnú radosť z dobrého skutku … to je to najlepšie čo môžeme robiť. Popritom sú veľmi prínosné aj rozmanité spojenia ľudských síl a schopností do organizovaných aktivít pre verejné blaho. Takýto prístup však nemá byť vyvolaný  len akútnou situáciou pandémie, i keď je momentálne samozrejme o to viac naliehavejší, ale je to nadčasový strategický životný svetonázor, ktorý nám ponúka scenár perspektívnej budúcnosti.

Čo je  základom „REŤAZE POMOCI“ ?

Každý z nás, kdekoľvek sa nachádza a čokoľvek robí, môže rozširovať ohnivká reťaze pomoci tým najjednoduchším  spôsobom … vlastným skutkom a spôsobom života.

Zapojte sa do dobrovoľnej iniciatívy  POMÁHAJ, ABY OSTATNÍ POMÁHALI! … odovzdajte pomoc ďalej a staňte sa poslom „REŤAZE POMOCI“.

Ani extrémne nasadenie jednotlivcov však nedokáže pomôcť spoločenstvu pokiaľ sa ich úsilie vstrebe  a stratí  v egoizme prijímajúcej nečinnej masy. Preto je potrebné tých, ktorým pomôžeme, povzbudzovať a nabádať, aby „pomoc podali ďalej“!  Každý jeden človek, ak len trochu chce, dokáže byť užitočný a každý deň byť niekomu či niekde oporou, či už svojim postojom, slovom alebo činom.

https://www.retazpomoci.sk/

Späť
Share This