fbpx

AKO POSTUPOVAŤ

Pokiaľ inkasná, nebanková spoločnosť alebo banka vymáha dlh a potrebujete pomôcť alebo poradiť, najvhodnejšie je kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky pri dodržaní nasledovných pokynov a oboznámení sa s nasledovnými informáciami:

 1. Je dôležité, aby ste mali vopred pripravené všetky písomné dokumenty, ktoré sa týkajú Vašej veci.
 2. Pre posúdenie veci je potrebné mať: zmluvu o úvere (môže sa nazývať aj: úverová zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o revolvingovom úvere…), všeobecné obchodné podmienky, prehľad: aká suma Vám bola poskytnutá a akú čiastku ste uhradili, t. j. mať k dispozícii napr. doklady o úhradách, mesačné výpisy z úverového účtu… – pokiaľ Vám dokumenty chýbajú, vyžiadajte si ich od spoločností, ktoré Vám úver poskytli, resp. na ktoré boli pohľadávky postúpené.
 3. Je dôležité, aby ste sa v rámci svojich schopností s Vašou vecou vopred čo najlepšie  oboznámili, aby sme spolu dokázali identifikovať, aké sú možnosti pomoci! Nakoľko vzniknutá situácia sa týka predovšetkým Vás osobne, ste to práve Vy, kto by nám mal poskytnúť základné informácie o vzniknutej situácii.
 4. Je dôležité pri komunikácii s nami odpovedať vecne, stručne a pravdivo na otázky, ktoré Vám položíme, aby bolo možné čo najskôr zistiť podstatu vzniknutej situácie a navrhnúť možné riešenia! Vecná komunikácia vytvára priestor pre efektívnu pomoc Vám aj iným.
 5. V prípade, že na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe našich odporúčaní posielate dokumenty poštou, VŽDY posielajte len kópie dokumentov. S originálmi nepracujeme a zasielame ich späť na adresu odosielateľa.
 6. V prípade, že sa na nás z vlastnej iniciatívy obrátite písomne (poštou, e-mailom), k dokumentom pripojte aj Váš aktuálny telefonický kontakt!
 7. V prípade, že Vám bola doručená listová zásielka zo súdu, odporúčame poznačiť si dátum prevzatia zásielky na pošte alebo od poštového doručovateľa, prečítať si obsah listín v zásielke, porozumieť obsahu, reagovať v lehote danej súdom.
 8. V prípade, že je voči Vám vedené exekučné konanie, je potrebné nám v kópii zaslať Upovedomenie o začatí exekúcie spolu so všetkými dokumentmi, ktoré s exekučným konaním súvisia. Nezabudnite uviesť dátum prevzatia Upovedomenia o začatí exekúcie (od poštára alebo na pošte).
 9. Je dôležité, aby ste vedeli, že nie je v našich silách, aby sme pomohli všetkým…ale napriek tomu sa snažíme urobiť, čo sa dá.
 10. Je dôležité, aby ste vedeli, že ako nezisková organizácia našu činnosť dokážeme zabezpečovať len vďaka materiálnej podpore a príspevkom od našich členov a podporovateľov.

Kontakty

Kancelária: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 908 141 538

+421 908 141 540

  Kontaktný formulár

  GDPR

  Späť
  Share This