fbpx

Vymáhajú odo mňa dlhy

Vyzývajú Vás na zaplatenie dlhov, vykonávajú Vám zrážky zo mzdy, prišla Vám žaloba alebo platobný rozkaz? Hrozí vám osobný bankrot?

Hrozí mi dražba obydlia

Vaša hypotéka bola zosplatnená a hrozí Vám dobrovoľná dražba domu alebo bytu?

Mám autoúver cez najväčší autobazár

Vaše splátky nemajú konca? Predali Vám s úverom aj to čo ste nechceli?

Pomáhame už od roku 2014

Doposiaľ sme pomohli

2856 klientom

S našou pomocou sa zbavili dlhov v sume

4 236 830 Eur

Pomohli sme im získať odškodnenie vo výške

405 000 Eur

Čím sa odlišujeme:

 • Sme spotrebiteľské združenie, nie sme podnikateľský subjekt.
 • Naše služby poskytujeme bezplatne a na vysokej odbornej úrovni – nedávame lacné sľuby.
 • Našim cieľom je pomoc klientom, nie dosahovanie zisku.
 • Jadrom našej organizácie je chránená dielňa.
 • Spolupracujeme s advokátmi špecialistami na oddlženie.
 • Našu činnosť vykonávame aj s podporou Ministerstva hospodárstva SR.
 • Problematické otázky konzultujeme a komunikujeme s Národnou bankou Slovenska.

Kontakty

Sídlo: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 908 141 538

+421 908 141 540

  Kontaktný formulár

  GDPR

  Pomáhame tým, ktorí sú ochotní a pripravení aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení svojich problémov a ochrane svojich práv, ale nemajú k tomu dostatok informácií a znalostí.

  Vzdelávame a odovzdáme skúsenosti z praxe prostredníctvom našich lektorov. Podporujeme rozvoj človeka, ktorý je založený na mravných hodnotách, na osobnej zodpovednosti za svoje konanie, na slobodnom myslení, na tvorivosti, úcte a rešpekte k ostatným ľuďom a k svojmu okoliu.

  Naši zamestnanci sa sústavne odborne vzdelávajú. Otázky, ktoré naša činnosť prináša konzultujeme s advokátmi a Národnou bankou Slovenska.

  Zastupovanie osôb, ktorým pomáhame, zabezpečujú v súdnych konaniach a voči orgánom štátnej správy naši spolupracujúci advokáti.

  Naše hlavné ciele

   
  • Podpora vzdelávania v oblastiach: hodnotovej gramotnosti, etických stránok života a ochrany spotrebiteľských práv.
  • Vzdelávanie zamerané na rozvoj uvedomelého a zodpovedného prístupu človeka ku vlastnému životu.
  • Podpora pri riešení problémov s úverovými veriteľmi (bankami, nebankovými a inkasnými spoločnosťami).
  • Poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti spotrebiteľských práv.
  • Pomoc a podpora v súdnych konaniach a v konaniach pred orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa.
  • Spolupráca so štátnou správou, samosprávou miest a obcí, so školami, s advokátskymi kanceláriami a s mimovládnymi organizáciami.
  • Poskytovanie sociálnej pomoci.
  • Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

  Podporte aktivity združenia

  Združenie FÉNIX

  Bankové spojenie: SLSP, a. s.

  IBAN: SK31 0900 0000 0050 5358 9835

  do správy pre prijímateľa napíšte: príspevok na činnosť, dar

  POMÁHAJTE, ABY SME MOHLI POMÁHAŤ!

  Share This