fbpx

Na Združenie FÉNIX sa so žiadosťou o pomoc obrátila klienta z Fiľakova v čase, keď spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. vypovedala zmluvu o revolvingovom úvere. Klientka sa aktívnym spôsobom zaujímala o vzniknutú situáciu a kontaktovala veriteľa s tým, že jej nie je jasný ich postup. Po analýze celej situácie a po dohode s klientkou sme ju zastupovali v ďalšom konaní, keď sme podali podnet Národnej banke Slovenska (NBS). Zo strany NBS nám v tejto veci bola doručená odpoveď. Celá záležitosť však pokračovala ďalej a o tri mesiace bola klientke doručená súdna zásielka s platobným rozkazom z Okresného súdu Banská Bystrica v upomínacom konaní. Z našej strany jej bol odporučený postup. Po analýze súdnej zásielky a vyhodnotení situácie jej bol vypracovaný kvalifikovaný odpor proti platobnému rozkazu.  Súdne konanie na Okresnom súde Banská Bystrica však bolo zastavené, nakoľko žalobca nepodal v lehote 15 dní od doručenia výzvy súdu návrh na pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

Klientka tak aj svojim aktívnym spôsobom zabránila tomu, aby bola povinná splácať sumu 3 032,31 eur s príslušenstvom,  o ktorú bola žalovaná. Ak by sa nebránila, platobný rozkaz sa mohol stať exekučným titulom a výsledná suma by sa bola navýšila o ďalšie trovy exekučného konania.

Bola vám doručená výzva na úhradu dlhu alebo súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

0915 273 824, kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This