fbpx

AJ V PRÍPADE, ŽE STE SA OCITLI NA STRANE ŽALOVANÉHO V SÚDNOM KONANÍ, ŽALOVANÁ SUMA SA VÁM NEMUSÍ NAVÝŠIŤ O TROVY SÚVISIACE S EXEKUČNÝM VYMÁHANÍM POHĽADÁVKY. JE DÔLEŽITÉ VYHĽADAŤ POMOC, V SÚDNOM KONANÍ SA BRÁNIŤ a AK VÁS SÚD ZAVIAŽE NA ÚHRADU NEJAKEJ SUMY A ROZSUDOK SA STANE PRÁVOPLATNÝM A VYKONATEĽNÝM, JE POTREBNÉ UHRADIŤ KAŽDÚ MESAČNÚ SPLÁTKU AŽ DO ÚHRADY CELEJ SUMY PODĽA SÚDNEHO ROZHODNUTIA AJ S PRÍSLUŠENSTVOM.

NAŠE ZDRUŽENIE POSKYTOVALO KLIENTOVI PODPORU A PORADENSTVO už od roku 2019. O pomoc nás požiadal v čase, KEĎ POHĽÁDÁVKU VYMÁHALA INKASNÁ SPOLOČNOSŤ. O rok na to MU BOLA DORUČENÁ SÚDNA ZÁSIELKA. Na základe nášho odporúčania SA KLIENT V SÚDNOM KONANÍ BRÁNIL, počas celého obdobia OD DORUČENIA SÚDNEJ ZÁSIELKY S PLATOBNÝM ROZKAZOM AŽ DO SKONČENIA CELEJ VECI BOL S NAMI V PRAVIDELNOM KONTEKTE.

Hoci sa náš KLIENT dostal počas splácania záväzku do problematickej životnej situácie, ktorá mu neumožňovala splácať záväzok tak, ako bolo zmluvne dohodnuté, UVEDOMOVAL SI, ŽE NIKTO INÝ TO ZA NEHO NEUHRADÍ. PRETO, keď ho súd zaviazal na úhradu konkrétnej sumy s príslušenstvom, KAŽDÝ MESIAC UHRÁDZAL MESAČNÚ SPLÁTKU TAK, AKO MU TO UMOŽNIL SÚD.  

Okresný súd Lučenec nakoniec Rozsudkom rozhodol tak, že klienta zaviazal na úhradu sumy 371,20 eur  spolu s 5 % ročným úrokom z omeškania od 28.12.2017 do zaplatenia a zároveň mu povolil splácať túto sumu v mesačných splátkach po 20 eur.(Rozsudok Okresného súdu Lučenec zo dňa 19.05.2020, č.k. 12C/2/2020, IČS: 6119483203)

Klient bol tiež zaviazaný na úhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 183,46 eur, pričom mu súd povolil mesačné splátky vo výške 20 eur. (Uznesenie Okresného súdu Lučenec zo dňa 03.08.2020, č.k. 12C/2/2020.)

Bol Vám doručený Platobný rozkaz?  Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This