fbpx

V septembri 2023 náš klient podal podnet Národnej banke Slovenska (ďalej aj len „NBS“), ktorým namietal postup inkasnej spoločnosti pri vymáhaní pohľadávky osobnými návštevami.

Ako uvádza NBS vo svojej odpovedi zo dňa 08.02.2024 klientovi: „V rozhodnutí NBS zo dňa 20.06.2018 č. sp. NBS1-000-018-400 uložila sankciu spoločnosti Intrum v podobe peňažnej pokuty a zákazu používať nekalú obchodnú praktiku v podobe agresívnej obchodnej praktiky (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie NBS“).

V rozhodnutí Národnej banky Slovenska zo dňa 27. augusta 2019 č. sp. NBS1-000-030-799 (ďalej len „rozhodnutie NBS v druhom stupni“), NBS okrem iného uviedla: „Z ustanovenia § 9a zákona č. 250/2007 Z. z. je zrejmé, že osobné návštevy dlžníkov sú považované za nátlakové konanie, ktoré je zakázané, a to bez ohľadu na skutočnosť, kto návštevu vykonáva…“ […] Advokát by pri svojej činnosti nemal vyvolávať zdanie nátlaku, vyhrážky či hrozby o uskutočnení osobnej návštevy v domácnosti (obydlí) protistrany (dlžníka) advokátovho klienta, a to bez súhlasu alebo podnetu dlžníka-spotrebiteľa“. 

Právny názor NBS potvrdil aj Krajský súd Bratislava rozhodnutím zo dňa 28.04.2021 č. rozsudku 2S/212/2019, v ktorom súd zamietol žalobu spoločnosti Intrum proti NBS v súvislosti s rozhodnutím NBS v druhom stupni.

V závere NBS uvádza, cit.:  „V súvislosti s prešetrením podania máme za to, že spoločnosť Intrum svojim vyjadrením týkajúcim sa výnimky uvedenej v ustanovení § 9b zákona o ochrane spotrebiteľa v prípade osobných návštev advokáta povereného správou pohľadávky, opätovne nerešpektuje právny názor NBS uvedený v zmienených sankčných rozhodnutiach NBS, v ktorých účastníkom bol dohliadaný subjekt, a taktiež sa svojím postupom, resp. postupom poverenej osoby vymáhaním pohľadávky odkláňa od názoru KS BA vyjadrenom v rozhodnutí.“

NBS zotrváva vo svojom právnom názore, t. j. osobné navštevovanie spotrebiteľa za účelom doručenia listovej zásielky nepovažuje za hospodárne ani efektívne.

Späť
Share This