fbpx

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA vydal dňa 29.04.2021 ROZSUDOK, č. k. 17Csp/190/2019 (identifikačné číslo: 6119387197), v ktorom, vo veci BENCONT COLLECTION, a.s., o zaplatenie  5 272,88 eur s príslušenstvom, o.i. uviedol:

„UZNANIE NÁROKU je procesným úkonom ŽALOVANÉHO, ktorým PREJAVIL NIELEN VEDOMOSŤ  O VÝŠKE SVOJHO DLHU, ale AJ OCHOTU TENTO NÁROK USPOKOJIŤ FORMOU navrhnutého SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA. Ide o účinné uznanie nároku urobené vo vzťahu k súdu. Pojem uznania dlhu upravuje zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v jedinom ustanovení § 558. Ide síce o pomerne strohú, avšak presnú právnu úpravu. DLH MÔŽE UZNAŤ VÝLUČNE DLŽNÍK a BUDE NA JEHO DOBROVOĽNOM A SLOBODNOM ROZHODNUTÍ, ČI K UZNANIU SVOJHO DLHU VOČI VERITEĽOVI PRISTÚPI ALEBO NIE.  Uznanie dlhu je jednostranný právny úkon. Na jeho platnosť sa vyžaduje len písomný prejav dlžníka, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky. Na to, aby uznanie dlhu spôsobilo právne následky musia byť splnené predpoklady upravené Občianskym zákonníkom. Pokiaľ ide o jeho formu, zákon explicitne ustanovuje písomnú formu uznania dlhu. Nestačí len veriteľovi ústne uviesť, že dlžník svoj dlh uznáva. Takýto prejav vôle musí byť vždy písomne zachytený. Taktiež nestačí len všeobecné konštatovanie dlžníka, že uznáva nejaký dlh voči veriteľovi. DÔVOD DLHU, t.j. JEHO BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA ako AJ VÝŠKA DLHU V ČASE UZNANIA MUSIA BYŤ PRI UZNANÍ UVEDENÉ ZROZUMITEĽNE A PRESNE. Je potrebné vymedziť, na základe čoho dlh vznikol, taktiež výška dlhu má byť konkretizovaná, presne vyčíslená. Pokiaľ dlžník uznáva dlh aj s úrokmi, je potrebné identifikovať jednotlivé zložky dlhu samostatne, t.j. výšku istiny ako i výšku úrokov. Uznať možno aj už premlčaný dlh. Z hľadiska náležitostí takéhoto uznania sa okrem iného vyžaduje aj vedomosť dlžníka o tom, že dlh bol v čase uznania už premlčaný, čo je podmienkou platnosti takéhoto právneho úkonu dlžníka, teda vedomosť dlžníka o premlčaní práva zo spotrebiteľskej zmluvy. V PRÍPADE ABSENCIE VEDOMOSTI DLŽNÍKA O PREMLČANÍ PRÁVA ZO SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY JE TAKÝTO PRÁVNY ÚKON NEPLATNÝ PRE ROZPOR SO ZÁKONOM (§ 39 O. z.).“

Okresný súd Banská Bystrica návrhu žalobcu nevyhovel a žalobu z dôvodu premlčania nároku zamietol. Následne vo veci rozhodoval Krajský súd Banská Bystrica, ktorý vo veci rozhodol Uznesením zo dňa 06.10.2021, č.k. 16CoCsp/20/2021 (IČS: 6119387197) tak, že „Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 17Csp/190/20219-127 zo dňa 29.04.2021 zrušuje, pripúšťa späťvzatie žaloby a konanie zastavuje.“

Bola vám doručená výzva na úhradu dlhu alebo súdna zásielka?

Kontaktujte nás! 0915 273 824, kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This