fbpx

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER VÚB, a.s. z roku 2010, ktorý PREVZALA do vymáhania INKASNÁ SPOLOĆNOSŤ Intrum Slovakia s.r.o. BOL POSÚDENÝ AKO BEZÚROČNÝ A BEZ POPLATKOV A ŽALOBA VOČI SPOTREBITEĽOVI o 2.193,17 eur s prísl. BOLA V CELOM ROZSAHU PRÁVOPLATNE ZAMIETNUTÁ.  

Z právoplatného rozsudku Okresného súdu Lučenec 12Csp/25/2021 z 29.07.2021: K ZAMIETNUTIU ŽALOBY ŽALOBCU Intrum Slovakia, s.r.o. DOŠLO Z DÔVODU ABSENCIE AKTÍVNEJ VECNEJ LEGITIMÁCIE ŽALOBCU SPÔSOBENEJ NEPLATNOSŤOU ZOSPLATNENIA DLHU, BEZÚROČNOSŤOU A BEZPOPLATKOVOSŤOU ÚVERU (chybný výpočet RPMN a nezisťovanie majetkových predpokladov u dlžníka na poskytnutie úveru), pričom je zrejmé, že žalovanému bol poskytnutý úver vo výške 6.600,-Eur a podľa vyjadrenia žalobcu z poskytnutého úveru zaplatil sumu 9.585,59 Eur, t.j. vrátil celú zaplatenú istinu a z dôvodu následnej neplatnosti postúpenia pohľadávky (pohľadávka v rozsahu ako mala byť postúpená nebola splatná) z čoho vyplýva absencia hmotného práva na strane žalobcu. ŽALOVANÝ V KONANÍ VZNIESOL AJ NÁMIETKU PREMLČANIA, pričom z posledného vyjadrenia žalobcu doručeného súdu dňa 26.07.2021 vyplýva, že veriteľ vyhlásil predčasnú splatnosť úveru dňa 07.02.2018 pre nezaplatenie splátky splatnej 20.10.2017. Súd mal za to, že v zmysle § 103 Občianskeho zákonníka veta druhá, premlčacia doba by začala plynúť od zročnosti nezaplatenej splátky, ktorá založila právo veriteľa žiadať predčasné splatenie, čo v danom prípade je od 21.10.2017 a uplynula 21.10.2020, pričom ŽALOBA ŽALOBCU BOLA PODANÁ NA SÚD 04.11.2020, t.j. PO UPLYNUTÍ PREMLČACEJ LEHOTY.

Prevzali ste súdnu zásielku? Kontaktujte nás najlepšie v prvý pracovný deň po jej prevzatí!

Kontakty: 0915 273 824, kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This