fbpx

Počet krachov v rodinných a osobných rozpočtoch Slovákov postupne narastá. Dve slová s tiesnivým podtónom OSOBNÝ BANKROT sú spravidla to prvé čo napadne ľudom, ktorým chýbajú prostriedky         na úhradu svojich dlhov. Svet paragrafov, financií a peňazí je pre našinca väčšinou španielskou dedinou a pri všetkej komplikovanosti, neistote a pri častých zmenách pravidiel a predpisov, sa ani niet čomu diviť.  V našom článku sa skúsime bližšie pozrieť na to:

 1. čo všetko si človek v dlhovej núdzi neraz mylne predstavuje pod slovami osobný bankrot,
 2. čo ten osobný bankrot v skutočnosti je,
 3. aké sú ďalšie možnosti oddlženia aj bez osobného bankrotu.

To hlavné čo odlišuje dlžníkov (tí, ktorí si peniaze požičiavajú) od veriteľov (tí, ktorí peniaze požičiavajú) je jednoducho to, že tí prví (dlžníci spotrebitelia) nevedia ako to chodí lebo nemajú dostatok informácií a tí druhí (banky a nebankovky) majú informačnú prevahu a využívajú znalosť systému. Teda nepomer síl vyvoláva  v prvom rade úroveň informovanosti a schopnosti informácie používať, čo spôsobuje, že klienti sú v pozícii slabšieho a banky v pozícii silnejšieho. Pomer síl vo Váš prospech sa dá vyrovnať s pomocou odborníka. Venujeme sa poradenstvu a pomoci finančným spotrebiteľom (poškodeným klientom bánk a nebankoviek) od roku 2014, našim klientom dokážeme profesionálne zhodnotiť ich situáciu, poradiť, vysvetliť potrebné a ponúknuť riešenie, ktoré si sami vyberú pre nich ako najlepšie.  

Máte spotrebiteľský úver alebo hypotéku, dostávate sa do omeškania?

Kontaktujte bezplatnú poradňu a nechajte si skontrolovať Vašu zmluvu!

Myslíme si, že každý z nás si praje, aby s ním predajcovia finančných služieb jednali férovo. Nikto z nás si nepraje by vystavený nekalej obchodnej praktike a už vôbec nechceme, aby nás niekto nezákonne pripravil o naše peniaze. To čo vyrovnáva sily je informácia a jej pochopenie. Snažíme sa, aby klienti bánk a nebankových spoločností mali prístup k informáciám a aj k dianiu „za oponou“ v súdnych sieňach, kde sa často odohrávajú iné príbehy ako sa možno dočítať v médiách. Našim cieľom nie je zavádzať  scenármi  o „zlých bankách“ a „dobrých chudákoch klientoch“. My sa snažíme, aby klient aj vďaka svojej uvedomelosti a znalostiam, aj s podporou spotrebiteľského združenia,  bol postupne stále viac vnímaný predajcom úverov ako silný partner, voči ktorému sa nemožno správať neférovo a neseriózne, pretože to automaticky prinesie nespokojnosť klienta a spätnú väzbu ohrozujúcu reputáciu banky, nebankovej alebo inkasnej spoločnosti.

Téma spájajúca sa so slovným spojením osobný bankrot narastá úmerne počtu zlyhaných dlhov, ktoré neustále pribúdajú. Prognóza v tomto smere nie je ružová.

Strašiakom pre mnohých sú rastúce úrokové sadzby, ktoré sa prejavia v skokovom zvýšení splátok úverov pri refixácii úrokových sadzieb. Podľa údajov Národnej banky Slovenska 2023 až 2025 čaká refixácia hypotéky vyše 300-tisíc Slovákov.

„Financovanie spotreby a bývania úverom sa v uplynulom období presadzovalo ako normál a štandard a mnoho ľudí si tento skreslený model nekriticky osvojilo a žiaľ postupne pribúdajú a budú pribúdať dôsledky krátkozrakých rozhodnutí. Čo je podľa našej skúsenosti najdôležitejšie, pre mnoho ľudí osobný bankrot v skutočnosti ani nie je vhodným riešením, pretože je neraz založený na fiktívnych nárokoch bánk, nebankových a inkasných spoločností.“, k téme osobného bankrotu sme sa vyjadrovali aj pre informačný portál HN online.sk  celé Slováci čoraz viac bankrotujú – v PDF

Pokiaľ nestíhate splácať hypotéku, konajte preventívne, nečakajte na bankrot a nechajte si preveriť zákonnosť zmluvy. 

Kontaktujte nás!

Zvažujem osobný bankrot

Podmienky osobného bankrotu, ktoré upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,  možno rámcovo vymedziť nasledovne:

 1. Dlžník musí byť platobne neschopný.
 2. Dlžník musí mať, mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok.
 3. Dlžník musí mať poctivý zámer.
 4. Dlžník musí mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike.

V prvom rade si treba uvedomiť, že:

 1. a) osobný bankrot je dlhodobo štátom, smerom k verejnosti, prezentovaný ako rýchle kúzelné a jedine riešenie na zbavenie sa dlhov, čo u laickej verejnosti vytvorilo skreslenú  predstavu o podmienkach osobného bankrotu a možných dopadoch jeho schválenia na ďalší život dlžníka,
 2. b) procesovanie žiadosti a podávanie návrhov na osobný bankrot je výlučne v kompetencii pracovísk Centra právnej pomoci zriadeného štátom, ktoré je personálne aj odborne poddimenzované, preto sú podávané návrhy mechanicky, bez hlbšieho posudzovania zmluvnej dokumentácie a zisťovania podstatných okolností na strane dlžníka, 
 3. c) a čo je podľa našej skúsenosti najdôležitejšie, pre mnoho ľudí (fyzických osôb spotrebiteľov) osobný bankrot v skutočnosti ani nie je vhodným riešením, pretože je neraz založený na fiktívnych nárokoch (t.j. sporných, resp. nepriznateľných v súdnom konaní) bánk, nebankových a inkasných spoločností alebo dlžníkov nezbavuje všetkých dlhov (výnimky z oddĺženia, napr. výživné, hypotéka), o čom pri podávaní návrhu neboli dostatočne poučení.

(ne)Známe fakty o osobnom bankrote:

 1. Dlhu zabezpečeného záložným právom k nehnuteľnosti sa nezbavíte, ide najmä o bankové hypotéky ale aj nedoplatky spojené s užívaním bytu.
 2. Dlhu na výživnom sa nezbavíte.
 3. Nezbavíte sa pohľadávky inej fyzickej osoby, ak táto osoba nebola písomne upovedomená o tom, že bol vyhlásený konkurz.
 4. Veriteľ má právo domáhať sa zrušenia oddlženia voči dlžníkovi do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
 5. Dlžník nemôže v konaní o osobnom bankrote namietať výšku prihlásenej pohľadávky veriteľa (ak si napr. nebankovka prihlási pohľadávku 3.000 eur hoci podľa zákona by mala nárok iba 500 eur, dlžník nemá možnosť to namietať, brániť sa a platí to, čo bolo veriteľom prihlásené).
 6. Informácia o osobnom bankrote dlžníka sa zverejňuje v obchodnom vestníku, kde je kedykoľvek v budúcnosti každému verejne dostupná.
 7. Osobný bankrot je spoplatnený poplatkom 500 eur resp. splátkový kalendár 700 eur, ktorý sa platí centru právnej pomoci (je možné ho uhradiť aj na splátky).

 

Ak sa zvažuje osobný bankrot ako riešenie, ktoré má do budúcna situáciu zlepšiť a nie zhoršiť , potom je potrebné vopred prípad od prípadu mať vopred seriózne odpovede minimálne na tieto otázky:

?: Je otázne, ako bude určený nárok na starobný dôchodok u klienta, ktorý mal dlhy na dôchodkovom poistení? Nezníži osobný bankrot výšku dôchodku?

?: Je otázne, ako bude naďalej reálne zabezpečovaná zdravotná starostlivosť dlžníkovi, ktorého dlh voči jeho zdravotnej poisťovni zanikol oddlžením. Nebude dlžníka zdravotná poisťovňa a zdravotnícke zariadenia naďalej interne evidovať ako neplatiča a pacienta druhej, či tretej kategórie?

?: Je otázne, ako budú vnímať v budúcnosti osobu, ktorá prešla oddlžením, poskytovatelia úverov, ak sa raz „absolvent osobného bankrotu“ opäť postaví na nohy a bude chcieť žiadať o úver?

?: Je otázne, ako dokáže dlžník, ktorý bol zvyknutý žiť z požičaných peňazí, zmeniť zásadne svoj spôsob života a prestať žiť na dlh. Pomôže osobný bankrot tomu, aby dlžníci získali viac zodpovednosti, a neopakovali tie isté chyby?

U nás si môžete bezplatne preveriť, či je

pre Vás osobným bankrot výhodným alebo nevýhodným riešením.

Trápia Vás vymáhači dlhov

Položme si otázku: Čo spôsobuje osobný bankrot? Predsa dlhy. Preto je potrebné podrobne sa pozrieť na  štruktúru a pôvod dlhov.  

Základom je, aby mal dlžník prehľad

 1. a) komu (veriteľ),
 2. b) koľko (suma),
 3. c) na základe čoho dlží (zmluva/titul).

Hoci to znie banálne odhadujeme, že cca 80% dlžníkov a možno aj viac tento základ prehliada (KOMU – KOĽKO – NA ZÁKLADE ČOHO) alebo má dokonca problém tieto údaje zistiť, najmä preto lebo im chýba zmluvná dokumentáciu s bankou resp. nebankovou spoločnosťou. Skúsenosť je taká, že klientom väčšinou chýbajú listiny, ktoré sú nevyhnutné pre získanie názoru o výške, splatnosti resp. právnej nárokovateľnosti ich dlhov. Často je potrebné zabezpečovať ich kópie či rovnopisy , čo býva časovo náročné a nie každý klient hľadá pre seba skutočne najlepšie riešenie. Niektorá klienti preferujú rýchle a krátkozraké riešenia, a preto chcú za každú cenu osobný bankrot hoci pre nich a ich budúcnosť môžu existovať aj výhodnejšie riešenia.  Bez zmluvnej dokumentácie nie je možné urobiť ani základnú právnu analýzu a samozrejme bez základných informácii, ktoré sú podložené listinami, logicky nie je možné pripravovať kvalifikované návrhy na oddlženie. Pritom ešte treba brať do úvahy, že systém je preťažený a nepristupuje k dlžníkom individuálne.  Z našej praxe evidujeme viaceré prípady, keď sa osobný bankrot ukázal pre samotného klienta ako nevhodný a nevýhodný: 

Obrátili sa na nás manželia zo stredného Slovenska, ktorí zvažovali osobný bankrot. Banky (okrem iných aj Poštová banka a Všeobecná úverová banka) a nebankovky  od nich požadovali sumu presahujúcu 40.000 eur. Po kontrole úverových zmlúv a preverení doteraz vykonaných úhrad sa podnikli individuálne právne kroky. Dlhy manželov sa podarilo znížiť o dve tretiny a na zvyšok dlhov sa vyjednal únosný splátkový kalendár …  a osobný bankrot sa stal nezaujímavý.

Súdna prax ukazuje, že aj úverové zmluvy najväčších bánk na Slovensku vykazujú prekvapivo mnohé chyby, čo vo výsledku vedie k zamietaniu alebo znižovaniu nárokov bánk, ktoré sa dostanú pred súd. Súdy však nepristupujú ku kontrole úverových zmlúv automaticky, a preto je potrebné, aby bol žalovaný dlžník iniciatívny a včas vyhľadal odbornú pomoc. Medzi najčastejšie chyby bankových úverov, ktoré vedú k úplnému alebo čiastočnému zamietaniu žalôb bánk a vymáhačských spoločností  patrí:

a)      neplatné postúpenie pohľadávky medzi bankou a vymáhačskou spoločnosťou

b)     premlčanie peňažného nároku z bankového úveru

c)      bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského alebo hypotekárneho úveru

d)     zanedbanie odbornej starostlivosti bankou pri skúmaní bonity klienta dlžníka 

   

  Zoznam subjektov oprávnených licencovaných poskytovať bankové služby môžete nájsť v registri vedenom NBS. 

  Kritickým a žiaľ stále extrémne prehliadaným momentom je doručenie PLATOBNÉHO ROZKAZU  zo súdu.  Dňom nasledujúcim po dni prevzatia  platobné rozkazu začína totiž plynúť iba 15 dňová lehota na podanie tzv. odporu (forma odvolania). Pokiaľ sa stihne podať v 15 dňovej lehote vecne odôvodnený odpor, potom súd platobný rozkaz zruší a pokračuje ďalej v konaní aj s nariadením pojednávania, kde musí vziať do úvahy obranu žalovaného dlžníka. Ak sa však dlžník odpor včas nepodá, potom sa uplynutím 15 dňa stáva platobný rozkaz exekučným titulom, čo sa rovná (neraz zbytočnej) vstupenke k exekúcii na majetok dlžník. 

  Ak Vám bol doručený platobný rozkaz, obratom telefonicky alebo správou kontaktujte našu bezplatnú poradňu!

  DISKRÉTNA LINKA POMOCI

  0915 273 824

  Dvoma najväčšími hráčmi na bankovom trhu na Slovensku sú Slovenská sporiteľňa, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s. Z praxe našich klientov evidujeme, že mnoho zlyhaných (nesplácaných) úverov od Slovenskej sporiteľne je následne vymáhaných spoločnosťou EOS KSI Slovensko. Pri zlyhaných úveroch od Všeobecnej úverovej banky sa následne často objavuje vymáhanie cez spoločnosť Intrum Slovakia. Ďalšou bankou, ktorá pomerne často vymáha zlyhané úvery od klientov, ktorí sa na nás obracajú, je Poštová banka premenovaná na 365.bank.

  V predstave širokej verejnosti sú banky nedotknuteľnými silnými subjektmi, ktoré sú tvorené tímom špecialistov na financie a chránené armádou právnikov. S bankami sa preto neoplatí súdiť, zvykneme často počúvať od naši klientov.  Predstava súdneho sporu jednoduchého človeka s korporáciou vyznieva tiesnivo. Avšak pravidlá na ochranu finančných spotrebiteľov zásadne zmenili hru. S pomocou spotrebiteľských združení sa môžu poškodení klienti bánk organizovať a spájať, čo im dáva silnú vyjednávaciu pozíciu  a výrazne posilňuje dôkaznú silu poškodených, ktorí sa prihlásia v desiatkach, stovkách alebo tisícoch. Toto vedie k úspechom v súdnych konaniach a súčasne vplýva na banky, aby postupovali voči klientom férovejšie.   Uplynulé desaťročia ukázali, že prvotná nedostatočná právna regulácia (najmä do roku 2001 to bolo z pohľadu ochrany finančného spotrebiteľa mimoriadne nepriaznivé), v kombinácii s následne  prudko sa meniacou právnou úpravou (do roku 2017 nastal v ochrane finančného spotrebiteľa významný posun, i keď za cenu neprehľadných predpisov) spôsobili, že banky aj pod tlakom konkurenčného boja s nebankovými spoločnosťami, išli pri predaji úverov často za hranu zákona, čo dnes prináša spätnú väzbu – množstvo chybných úverových zmlúv!

  Samostatnou kapitolou je, že banky včas (od roku 2017) nezachytili sprísňujúce sa podmienky pri skúmaní bonity klientov (povinnosť skúmať schopnosť splácať úver) a možno predpokladať, že práve tento faktor sa bude významne podpisovať pod nepriznávanie nárokov bánk v súdnych konaniach v nasledujúcich rokoch.

  Pokiaľ vás táto problematika zaujíma viac sa môžete dozvedieť nižšie.

  Máte pochybnosť, že banka overovala Vašu bonitu pred poskytnutím úveru? Nechajte si preveriť svoj úver u nás bezplatne!

  Známe nekalé praktiky bánk a vymáhačov

  V minulosti boli na Slovensku snahy o vytvorenie orgánu, ktorý by monitoroval neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ktoré sú často sprevádzané nekalými obchodnými praktikami predajcov služieb a tovarov. Toho času existuje Komisia pre posudzovanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá už zhromaždila viaceré rozhodnutia súdov zachytávajúce neprijateľné zmluvné podmienky aj v úverových zmluvách.    

  Ako problémy sa spájajú s fungovaním vymáhačských spoločností sa možno dočítať aj v článku na HN Online:

  Tomáš Zajac je dlhoročným klientom O2. Ako sám tvrdí, so službami operátora je spokojný, faktúry spláca včas a s poskytovateľom mal vždy korektný vzťah. O to viac ho prekvapilo, keď ho pred pár týždňami kontaktovala spoločnosť EOS KSI, ktorá sa zaoberá profesionálnym vymáhaním pohľadávok. Tá od neho žiadala zaplatenie staršej neuhradenej platby. Na takomto postupe by nebolo nič zvláštne – na trhu funguje viac takýchto spoločností a ich služby oceňuje mnoho známych hráčov.Zajac však vidí problém v metódach, ktoré podľa jeho slov EOS KSI využíva. Hovorí o neprimeranom nátlaku, zastrašovaní či výpalníctve. Celý článok si môžete prečítať v článku  Ľuďom sa vyhrážajú sporní vymáhači – PDF.

  Ak ďalej uvádza portal finsider.sk : Národná banka Slovenska (NBS) dala pokutu firme EOS Slovensko Finance a EOS KSI Slovensko. V oboch prípadoch zhodne po 7 500 eur. 

  Rozhodnuta o uložení pokuty spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorá je považovaná za najväčšieho hráča medzi vymáhačskými spoločnosťami na Slovensku, Národnou bankou Slovenska môžete nájsť na webe NBS výrok 15879  a NBS výrok 15881  

  Rovnako ďalšiu významného hráča medzi vymáhačmi spoločnosť Intrum Slovakia, a.s. pokutovala NBS za porušenia povinností v oblasti ochrany spotrebiteľov, viac na NBS výrok 18005.   

  Pokuty rozdávala Národná banka Slovenska aj veľkým bankám.

  Slovenská sporiteľňa pokuta 28.000 eur, viac na: NBS výrok 17971 .

  Všeobecná úverová banka pokuta 20.000 eur, viac na: NBS výrok 17970

  Poštová banka pokuta 3.000 eur, viac na: NBS vyroky 17721

  Z pohľadu možnej obrany dlžníkov bánk sú ešte zaujímavejšie ukážkové príklady z praxe našich klientov doplnené právoplatnými súdnymi rozhodnutiami súdov Slovenskej republiky.

  ZAVOLAJTE NÁM

  0915 273 824

  Ukážkové príbehy zo života klientov a súdna prax:

  Vymáhanie úverov nemusí skončiť exekúciou ani osobným bankrotom. Pánovi F., ktorého štvorčlenná rodina sa dostala do špirály finančných problémov kvôli dlhodobému ochoreniu jeho manželky, bol tiež najprv doručený v rámci upomínacieho konania Okresným súdom Banská Bystrica platobný rozkaz, na základe ktorého bol povinný zaplatiť dlžnú sumu do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie pán F. vyhľadal včas odbornú pomoc, v lehote bol podaný odpor a nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru bol nakoniec v celom rozsahu zamietnutý.

  Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp.zn. 15Csp/20/2021 zo dňa 28.06.2021 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Trenčín sp. zn.  6CoCsp/43/2021 zo dňa 30.11.2021 bola právoplatne zamietnutá žaloba EOS KSI Slovensko, s.r.o. o 15.910,34 eur s prísl. z úveru postúpeného od Slovenská sporiteľňa, a.s.

  ***

  Rodina pani Z. prišla o časť príjmu, keď jej manžel prišiel o zamestnanie a vtedy začala reťaz vážnych problémov: nedostatok peňazí na základné potreby, stres, hádky, obavy o budúcnosť detí a úvahy o osobnom bankrote. Banky a nebankovky od rodiny pani Z. požadovali sumu presahujúcu 80.000 eur. Pani Z. si nechala úverové zmluvy odborne skontrolovať, úverové dlhy súdy znížili o dve tretiny a na zvyšok dlhov sa podarili vyjednať únosný splátkový kalendár …  a osobný bankrot sa stal nezaujímavý.

  Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s Poštovou bankou posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijatú odplatu. Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem iného  konštatoval, že absencia údaju o správnej celkovej čiastke úveru má za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru (t.j. banka nemá nárok na odplatu za úver). Spotrebiteľský úver súčasne nebol uzatvorený v písomnej forme, lebo oproti pôvodnému návrhu došlo v obsahu zmluvy k jednostrannej zmene zo strany banky, ktorá nebola podpísaná poškodenou spotrebiteľkou.

  Máte podobný problém? Napíšte do našej bezplatnej poradne!     

  alebo využite našu

  DISKRÉTNU LINKU

  0915 273 824

  Niektoré ďalšie rozhodnutia ohľadne spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. môžete nájsť tu:

  EOS KSI Slovensko si uplatňoval nárok, ktorý mal byť postúpený z OTP Banka Slovensko. Banka a EOS KSI Slovensko pochybili pri procese postúpenia, čo konštatoval Krajský súd Banská Bystrica v rozsudku sp. zn.:  11CoCsp/11/2023 zo dňa 24.08.2023: „…podmienka pre platné postúpenie pohľadávky banky v zmysle ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách splnená nebola.“

  rozsudok – EOS KSI Slovensko, s.r.o

  EOS KSI, Slovensko, s.r.o sa ako žalobca  domáhal  voči  žalovanému spotrebiteľovi zaplatenie sumy 5.691,88 EUR a tvrdil, že pohľadávku nadobudol na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.06.2021, uzatvorenej s bankou Slovenská  sporiteľňa, a. s.. Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 13Csp/20/2022 zo dňa 16.02.2023 žalobu EOS KSI Slovensko, s.r.o. súd zamietol a jeho rozhodnutie bolo potvrdené aj Rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 15CoCsp/23/2023 zo dňa 19.07.2023: „Odvolací súd konštatuje zhodne so súdom prvej inštancie, že postupca nepostupoval v súlade s § 92 ods. 8 ZoB, keď nezaslal žalovanému ako dlžníkovi výzvu, ktorá v zmysle § 92 ods. 8 ZoBmusí byť kvalifikovaná. Zákon síce nestanovuje žiadne osobitné obsahové náležitosti na túto výzvu,avšak z obsahu a zmyslu tohto ustanovenia nepochybne vyplýva, že nestačí akákoľvek výzva banky nazaplatenie, ale touto výzvou musí banka nielen vyzvať dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy s uvedením lehoty 90 dní, ale ho aj upozorniť, že po márnom uplynutí tejto lehoty bude banka oprávnená postúpiť pohľadávku na iný subjekt, a to aj nebankový, bez jeho súhlasu.“

  rozsudok – EOS KSI Slovensko, s.r.o.

   

  Zo súdnej praxe je známe, že Všeobecná úverová banka, a.s. porušila zákon o bankách pri postupovaní pohľadávky na Intrum Slovakia, a.s.:

  Krajský súd Banská Bystrica musel pristúpiť k zmene Rozsudku Okresného súdu Revúca č. k. 6Csp/37/2021 zo dňa 12.04.2022 a žalobu Intrum Slovakia, a.s. o 17.885,80 eur s príslušenstvom zamietnuť. Z Rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 15CoCsp/28/2022 zo dňa 16.08.2023 vyplýva jednoznačné porušenie zákona o bankách: „Nepreukázanie splnenia podmienky dôjdenie písomnej upomienky zo dňa 02.05.2018 do dispozičnej sféry  žalovaných  postačuje  na  prijatie  záveru  o  neplatnosti  zosplatnenia  úveru  zo  strany  právneho predchodcu  žalobcu  v  zmysle  §  39  OZ  a  následne  nemohlo  tak  dôjsť  ani  k  platnému  postúpeniu pohľadávky z právneho predchodcu žalobcu na žalobcu v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. ako aj § 92 ods. 8  zákona o bankách , a preto žalobca nedisponuje aktívnou vecnou legitimáciouv tomto sporovom konaní.“

  rozsudok – Intrum Slovakia, s.r.o.

  Poštová banka, a.s. nedodržala zákon o bankách a žaloba Bencont Invsetments, s.r.o. bola preto zamietnutá:

  Rozsudkom Krajského spdu Trenčín, sp. zn.: 17Co/77/2019 zo dňa 19.12.2019 došlo k potvrdeniu právnych záverov v Rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, so. zn.: 12Csp/99/2016 zo dňa 15.10.2018 o zamietnutí žaloby Bencont Investments, s.r.o.: „V danom spore teda žalobca neuniesol dôkazné bremeno ohľadne svojej aktívnej vecnej legitimácie, keď nepreukázal platné postúpenie  pohľadávky z Poštovej banky, a.s. na žalobcu“.

  BENCONT INVESTMENTS s.r.o.

  Späť
  Share This