fbpx

Dávame do pozornosti, že…

…spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. doručuje dlžníkom výpoveď zmluvy o (revolvingovom) úvere (ďalej ako zmluva), obvykle bez udania relevantného dôvodu. Vo výpovedi zmluvy je zvyčajne iba uvedená zostávajúca dlžná čiastka. Na základe skúseností dávame do...

PLATOBNÝ ROZKAZ NIE JE VÝZVA VERITEĽA

FÁZY VYMÁHANIA POHĽADÁVOK zo zmlúv o spotrebiteľských úverov je možné rozdeliť na PREDSÚDNU, SÚDNU a EXEKUČNÚ. Každá má svoje špecifiká, v každej sa klientov pýtame na iné súvislosti a každá z nich sa niečím iným končí. V poslednom čase...

UZNANIE DLHU A PREMLČANIE

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA vydal dňa 29.04.2021 ROZSUDOK, č. k. 17Csp/190/2019 (identifikačné číslo: 6119387197), v ktorom, vo veci BENCONT COLLECTION, a.s., o zaplatenie  5 272,88 eur s príslušenstvom, o.i. uviedol: „UZNANIE NÁROKU je procesným úkonom ŽALOVANÉHO,...
Share This