Pán K. z okresu Žiar nad Hronom uzatvoril ešte v roku 2005 zmluvu o úvere s bankou S., ktorej úver nesplácal riadne a včas, preto banka S. previedla svoju pohľadávku na vymáhačskú spoločnosť E. Vymáhačská spoločnosť E. nechala v roku 2011 podpísať pánovi K. pod zámienkou dohody o splátkach, ktorej súčasťou bolo aj dojednanie o možnosti voľby rozhodcovského súdu. Vymáhačská spoločnosť podala v roku 2013 žalobu proti pánovi K. na Okresnom súde Žiar nad Hronom a súčasne v roku 2013 aj zobrala svoju žalobu späť, nakoľko spor sa nevyvíjal pre vymáhačskú spoločnosť priaznivo, a preto Okresný súd Žiar nad Hronom konanie v roku 2013 aj zastavil.

Vymáhačská spoločnosť však v roku 2016 podala opäť v tej istej veci žalobu proti pánovi K., tentokrát už ale na rozhodcovskom súde, ktorý svojim rozsudkom zaviazal pán K. na zaplatenie viac ako 1.500 eur vrátane trov konania. Pán K. sa nám ale po začatí rozhodcovského konania ozval a bolo zistené, že dojednanie o rozhodcovskej doložke je neplatné a rozhodcovský súd nemá právomoc konať a rozhodovať. S pomocou spolupracujúcej advokátskej kancelárie bola v zákonnej lehote troch mesiacov od doručenia rozhodcovského rozsudku podaná na Okresný súd Žiar nad Hronom žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorej Okresný súd vyhovel a rozhodcovský rozsudok zrušil. 

Pokiaľ by sa pán K. po začatí rozhodcovského konania neozval, nestihla by sa podať v zákonnej lehote žaloba na zrušenie rozhodcovského rozsudku a dnes by od pána K. exekútor vymáhal nedôvodné sumy na základe nulitného rozhodcovského rozsudku.

Vždy keď čelíte vymáhaniu na rozhodcovskom súde, odporúčame kontaktovať odborníka a poradiť sa o ďalšom postupe, možno práve vďaka tomu sa vyhnite exekúcii.

Späť
Share This