FÉNIX

Pomáhame tým, ktorí sú ochotní a pripravení aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení svojich problémov a ochrane svojich práv, ale nemajú k tomu dostatok informácií a znalostí. Vzdelávame a odovzdáme skúsenosti z praxe prostredníctvom našich lektorov. Podporujeme rozvoj človeka, ktorý je založený na mravných hodnotách, na osobnej zodpovednosti za svoje konanie, na slobodnom myslení, na tvorivosti, úcte a rešpekte k ostatným ľuďom a k svojmu okoliu.

Naši zamestnanci a dobrovoľníci sú pravidelne školení advokátskou kanceláriou, s ktorou konzultujú otázky, ktoré naša činnosť prináša. Zastupovanie osôb, ktorým pomáhame, zabezpečujú v súdnych konaniach a voči orgánom štátnej správy naši spolupracujúci advokáti.

HOME

od | feb 7, 2018 | 0 komentárov

Naše hlavné ciele

 
  • Podpora vzdelávania v oblastiach: hodnotovej gramotnosti, etických stránok života a ochrany spotrebiteľských práv.
  • Vzdelávanie zamerané na rozvoj uvedomelého a zodpovedného prístupu človeka ku vlastnému životu.
  • Podpora pri riešení problémov s úverovými veriteľmi (bankami, nebankovými a inkasnými spoločnosťami).
  • Poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti spotrebiteľských práv.
  • Pomoc a podpora v súdnych konaniach a v konaniach pred orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa.
  • Spolupráca so štátnou správou, samosprávou miest a obcí, so školami, s advokátskymi kanceláriami a s mimovládnymi organizáciami.
  • Poskytovanie sociálnej pomoci.
  • Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Podporte aktivity združenia

FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

Bankové spojenie: SLSP, a. s.

IBAN: SK31 0900 0000 0050 5358 9835

do správy pre prijímateľa napíšte: príspevok na činnosť, dar

POMÁHAJTE, ABY SME MOHLI POMÁHAŤ!

Kontakty

Kancelária: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 948 284 137

+421 908 141 538

+421 908 141 540

Kontaktný formulár

GDPR

Share This