fbpx

NA ZÁKLADE ÚSPEŠNEJ ŽALOBY POŠKODENÉHO SPOTREBITEĽA PROTI NEBANKOVEJ SPOLOČNOSTI POHOTOVOSŤ, s.r.o. BOL ZRUŠENÝ ROZHODCOVSKÝ ROZSUDOK  právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csr/1/2020 zo dňa 08.07.2020 IČS: 6620200109 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43CoSr/4/2020 zo dňa 10.03.2021.

Z odôvodnenia druhostupňového rozsudku: ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA MÁ SÍCE POVAHU OSOBITNEJ ZMLUVY, ŠLO VŠAK O FORMULÁROVÝ TYP ZMLUVY VOPRED VYPRACOVANÝ ŽALOVANÝM AKO DODÁVATEĽOM A DÔKAZNÉ BREMENO O INDIVIDUÁLNOM VYJEDNANANÍ ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY SI ŽALOVANÝ NESPLNIL, a teda nebolo preukázané, že neprijatím, resp. odmietnutím rozhodcovskej zmluvy by nedošlo k zhoršeniu postavenia žalobcu, pričom vzhľadom na súdnu prax v obdobných sporoch bolo pravdepodobné, že neuzatvorením rozhodcovskej zmluvy by žalobcovi úver poskytnutý nebol. Podľa názoru súdu prvej inštancie zdanlivá bola aj možnosť výberu spôsobu riešenia sporu žalobcom ako dlžníkom, keď žalobca ako spotrebiteľ síce mal možnosť ovplyvniť alternatívu riešenia sporu, avšak podaním žaloby v rozhodcovskom konaní žalovaným ako veriteľom stratil možnosť domáhať sa právnej ochrany pred všeobecným súdom, a teda rozhodcovská zmluva spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech žalobcu ako spotrebiteľa.

Späť
Share This