fbpx

Okresný súd Rožňava, č. k. 4Csp/17/2020 zo dňa 25.05.2021 rozhodol tak, že ZASTAVIL KONANIE O ZAPLATENIE POPLATKU ZA EXPRESNÉ SPRACOVANIE ÚVERU VO VÝŠKE 100 EUR a ZAPLATENIE ZMLUVNÉHO ÚROKU VO VÝŠKE 32,87 % ročne. Zaviazal žalovaného na úhradu sumy 296 eur spolu s úrokom z omeškania od 03.07.2017 do zaplatenia v mesačných splátkach po 50 eur. V PREVYŠUJÚCEJ ČASTI SÚD ŽALOBU ZAMIETOL.

„Súd zistil, že V PREDMETNEJ ZMLUVE NEBOLI DODRŽANÉ PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA PRÁVNYCH PREDPISOV NA OCHRANU SPOTREBITEĽA (zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o spotrebiteľských úveroch, ustanovenia OZ). V zmysle § 7 Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, t.j. na odbornú starostlivosť veriteľa a to aj vo vzťahu ku § 11 ods. 2 uvedeného zákona. V zmysle § 7 ods. 15 a 16 zákona č. 129/2010 Z.z. je veriteľ podľa zákona povinný postupovať pri poskytovaní spotrebiteľských úverov obozretne a ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery spôsobom, ktoré nepoškodzujú spotrebiteľov a postupovať s odbornou starostlivosťou, pričom podľa § 7 ods. 15, písm. b) VYNALOŽENIE ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI JE VERITEĽ POVINNÝ HODNOVERNE PREUKÁZAŤ.  Podľa § 11 ods. 2 „Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou  podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. […]

Predmetná ZMLUVA O ÚVERE JE UZATVORENÁ PODĽA ZÁKONA č. 129/2010 Z.z., pričom podľa § 9 ods. 2 uvedeného zákona zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať: písm. a) druh spotrebiteľského úveru – v zmluve o úvere nie je uvedený, písm. j) odplatu podľa osobitných predpisov – ODPLATA NIE JE UVEDENÁ SPRÁVNE, v zmluve o spotrebiteľskom úvere je nula eur, hoci na inom mieste rovnakej zmluvy je uvedený aj úrok aj poplatok, nakoľko úroky aj poplatky sú súčasťou odplaty, písm. k) ROČNÚ PERCENTUÁLNU MIERU NÁKLADOV – JEJ VÝŠKA NIE JE UVEDENÁ SPRÁVNE. Po prepočte cez interaktívnu kalkulačku RPMN vychádza vo výške 105,30%. Žalovaný dostal od žalobcu  na základe zmluvy o úvere 500 eur, zaplatil 204 eur, zostáva na istinu zaplatiť 296 eur.  Na zaplatenie tejto sumy – istiny úveru súd zaviazal žalovaného. V prevyšujúcej časti (zaplatenia zmluvnej pokuty) súd žalobu zamietol. Súd má za to, že nie je v súlade so zákonom trestať žalovaného za omeškanie so splácaním splátok dvoma spôsobmi (úrokmi z omeškania aj zmluvnou pokutou).“

Bol vám doručený PLATOBNÝ ROZKAZ?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This