fbpx

Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota sp.zn. 13Csp/48/2020 zo dňa 27.10.2020 IČS: 6120298570 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 11CoCsp/3/2021 zo dňa 18.03.2021 bola právoplatne zamietnutá žaloba EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorou sa domáhala peňažného nároku zo spotrebiteľského úveru uzatvoreného ešte s bankou Slovenská sporiteľňa, a.s.

MOHLO TO VŠAK DOPADNÚŤ AJ INAK. Žalovanému SPOTREBITEĽOVI BOL TOTIŽ NAJPRV DŇA 24.06.2020 DORUČENÝ V RÁMCI UPOMÍNACIEHO KONANIA Okresným súdom Banská Bystrica PLATOBNÝ ROZKAZ VYDANÝ VYŠŠÍM SÚDNYM ÚRADNÍKOM, NA ZÁKLADE KTORÉHO BOL POVINNÝ ZAPLATIŤ EOS KSI DLŽNÚ SUMU do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie ŽALOVANÝ SPOTREBITEĽ VYHĽADAL VČAS ODBORNÚ POMOC, V LEHOTE BOL PODANÝ ODPOR a NÁROK INKASNEJ SPOLOČNOSTI BOL NAKONIEC V CELOM ROZSAHU ZAMIETNUTÝ.

Z odôvodnenia rozsudku odvolacieho súdu: V zhode so súdom prvej inštancie je nevyhnutné konštatovať, že PÍSOMNÚ VÝZVU BANKY JE POTREBNÉ POVAŽOVAŤ ZA HMOTNOPRÁVNY, PRI KTOROM JE POTREBNÉ JEHO ÚČINNOSŤ SKÚMAŤ Z HĽADISKA USTANOVENIA § 45 ODS. 1 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA, t.j. ABY PÍSOMNÁ VÝZVA BANKY VYVOLALA ZAMÝŠĽANÝ HMOTNOPRÁVNY ÚČINOK, MUSÍ SA DOSTAŤ DO DISPOZIČNEJ SFÉRY ADRESÁTA. Takýto záver však vo vzťahu k žalovanej strane z vykonaného dokazovania nevyplýva, pretože žalobcom predložená doručenka nepreukazuje doručenie výzvy (ale len oznámenia o mimoriadnej spratnosti úveru) a naviac neobsahuje ani podpis. BEZ DORUČENIA PÍSOMNEJ VÝZVY DO DISPOZIČNEJ SFÉRY ŽALOVANÉMU NEMOHLI BYŤ SPLNENÉ PODMIENKY USTANOVENIA § 92 ODS. 8 ZÁKONA O BANKÁCH, A TEDA NEMOHLO DÔJSŤ K PLATNÉMU POSTÚPENIU BANKOVEJ POHĽADÁVKY NA NEBANKOVÝ SUBJEKT.

Bol vám doručený platobný rozkaz? Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This