fbpx

INKASNÁ SPOLOČNOSŤ CD Consulting, s.r.o. POŽADUJE SPLÁCANIE POHĽADÁVKY, ktorá SÚVISÍ SO ZMLUVOU O ÚVERE, ktorá bola uzavretá v roku 2012 so spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o.

V súvislosti S PREDMETNOU ZMLUVOU O ÚVERE PREBIEHALO v minulosti SÚDNE KONANIE na OKRESNOM SÚDE ŽIAR NAD HRONOM, č. k. 5C/180/2015, v ktorom UVEDENÝ OKRESNÝ SÚD ROZHODOL O NEPRIJATEĽNEJ ZMLUVNEJ PODMIENKE, pričom toto ROZHODNUTIE POTVRDIL Rozsudkom zo dňa 20.09.2017 AJ KRAJSKÝ SÚD  BANSKÁ BYSTRICA, č.k. 17Co/238/2016.

„SÚD URČUJE, ŽE ZMLUVNÉ PODMIENKY, UVEDENÉ VO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH POSKYTNUTIA ÚVERU VYHOTOVENÝCH ŽALOVANÝM, uvedené v bode 4. prvá veta, tretia veta, štvrtá veta a v bode 5. štvrtá veta k Zmluve o úvere č. 600200659, uzavretej dňa 18.1.2012 medzi účastníkmi konania v znení: “V prípade, ak bude dlžník v omeškaní s niektorou splátkou 7 dní a viac, je povinný túto omeškanú splátku uhradiť do rúk mandatára v hotovosti SPOLU SO ZMLUVNOU POKUTOU 15 € za každý deň prípadného omeškania. Dlžník má možnosť uhradiť štyri po sebe idúce splátky, prípadne len časť po sebe štyroch idúcich splátok, v oboch prípadoch SPOLU SO ZMLUVNOU POKUTOU vo výške 30 € do rúk mandatára v hotovosti, alebo poukázať na účet veriteľa s možnosťou návratu plnenia podľa pôvodného splátkového kalendára. Dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi za každú zaslanú upomienku v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy čiastku 4 € ako PAUŠÁLNU NÁHRADU NÁKLADOV a ADMINISTRATÍVY s tým spojenej, do 5 dní od doručenia písomnej výzvy na úhradu. Dlžník je povinný v prípade porušenia svojich zmluvných povinností uhradiť veriteľovi ZMLUVNÚ POKUTU vo výške 312 €, ktorá je určená na úhradu všetkých nákladov vynaložených veriteľom v súvislosti s vykonaním úkonov, smerujúcich k zabezpečeniu dlhu dlžníka.” SÚ NEPRIJATEĽNÉ, A PRETO NEPLATNÉ.“

Boli vám doručené výzvy od veriteľov alebo inkasných spoločností?

Zdá sa vám, že už platíte dlho a nie ste si istí, či sú požadované nároky oprávnené?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This