fbpx

Klientovi je od právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia Krajského súdu znovu vyplácaná mesačná mzda v plnej výške.   Nakoľko Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu, exekučné konanie bola zastavené.

V októbri 2021 sa na Združenie FÉNIX obrátil klient, pretože súdny exekútor vykonával exekúciu zrážkou zo mzdy, ako znovu pokračujúcu exekúciu z roku 2010.  Exekučným titulom bol rozhodcovský rozsudok zo dňa 06.07.2007. Klient sa v súdnom konaní nebránil. Neurobil tak ani v čase, keď prevzal Upovedomenie o začatí exekúcie.  

Z našej strany mu bolo poskytnuté poradenstvo. Po analýze listín boli zistené pochybenia a nesúlad s právnymi predpismi pri uzatváraní revolvingového úveru, ktorý uzavreli oprávnený a povinný ako spotrebiteľskú zmluvu. Keď sa dlžník (ako povinný v exekučnom konaní) dostal do omeškania so splátkami, bol v súdnom konaní vydaný rozhodcovský rozsudok.  Preto, že sa povinný nebránil, stal sa rozsudok právoplatným a vykonateľným exekučným titulom, na základe čoho bola pohľadávka vymáhaná od roku 2010 exekučne.

Klientovi sme vypracovali návrh na odklad a zastavenie exekúcie. Okresný súd Lučenec Uznesením, sp. zn. 6Er/388/2010 – 59, dňa 16.03.2022 exekúciu zastavil a povolil jej odklad až do nadobudnutia právoplatnosti Uznesenia.

Hoci sa oprávnený v exekučnom konaní odvolal, povinný svojim aktívnym prístupom stihol aj lehotu na vyjadrenie sa k odvolaniu oprávneného. Krajský súd Banská Bystrica Uznesením sp. zn. 43CoE/35/2022 dňa 23.06.2022 rozhodnutie OS Lučenec o zastavení exekúcie potvrdil. Uznesenie sa stalo dňa 29.07.2022 právoplatným.  Z odôvodnenia vyberáme: „Súd môže v rozsahu svojej zákonnej prieskumnej povinnosti skúmať exekučný titul počas celého exekučného konania, nielen pri rozhodovaní o udelení poverenia exekútorovi, a to na návrh účastníka konania alebo aj bez návrhu.“   Odvolací súd súhlasil so záverom okresného súdu, že ide o spotrebiteľskú zmluvu a rozhodcovská doložka vyhodnotená okresným súdom ako neprijateľná podmienka „spôsobuje hrubý nepomer v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa.“

Znovu sa potvrdilo, že klient sa na nás môže  kedykoľvek obrátiť a my urobíme všetky kroky k tomu, aby sme mu vedeli danú vec vysvetliť, posúdiť listiny a po analýze spolu s klientom nájsť to najlepšie riešenie pre neho.   Najviac však vieme byť nápomocní v predsúdnom alebo súdnom konaní, preto ak ste prevzali výzvu, upomienku alebo súdnu zásielku, neváhajte nás kontaktovať!

Späť
Share This