fbpx

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 17Csp/37/2019 zo dňa zo dňa 08.06.2021 bola ZMLUVA O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE ŽALOVANEJ POŠTOVEJ BANKY VYHODNOTENÁ AKO BEZÚROČNÁ A BEZPOPLATKOVÁ A BANKA BOLA ZÁROVEŇ POVINNÁ VRÁTIŤ POŠKODENÉMU SPOTREBITEĽOVI Z FIĽAKOVA SUMU 921 eur s prísl.

Z odôvodnenia okresného súdu:

            PRESKÚMANÍM ZMLUVY SÚD ZISTIL, ŽE TÁTO NEOBSAHUJE NÁLEŽITOSTI PODĽA § 9 ods. 2 písmeno  j) zákona č. 129/2010 Z.z. A TO ROČNÚ PERCENTUÁLNU MIERU NÁKLADOV A CELKOVÚ ČIASTKU, KTORÚ MUSÍ SPOTREBITEĽ ZAPLATIŤ vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov.

             Na základe vyššie uvedeného súd konštatuje, že POKIAĽ CHÝBA ALEBO JE UVEDENÁ NESPRÁVNE V ZMLUVE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE, ČO I LEN JEDNA ZÁKONOM STANOVENÁ NÁLEŽITOSŤ, PODĽA ZÁKONA č. 129/2010 Z.z. JE ÚVER TREBA POVAŽOVAŤ ZA BEZÚROČNÝ A BEZ POPLATKOV v zmysle § 11 ods. 1 písmeno a) citovaného zákona.

             Žaloba bola podaná žalobcom dôvodne a zo strany žalovaného došlo k bezdôvodnému obohateniu o sumu 921,00 Eur, čo žalobca preukázal prehľadom splátok a úhrad. V DÔSLEDKUSÚDOM KONŠTATOVANEJ BEZÚROČNOSTI a BEZPOPLATKOVOSTI SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU, KTORÝ BOL ŽALOBCOVI POSKYTNUTÝ, VZNIKLA ŽALOVANÉMU POVINNOSŤ VRÁTIŤ ŽALOBCOVI MAJETKOVÝ PROSPECH VO VYŠŠIE UVEDENEJ VÝŠKE, KTORÝ ZÍSKAL AKO BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE.

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo vám bola doručená súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This