fbpx

Naše združenie poskytovalo klientovi podporu a poradenstvo v súdnom konaní, v ktorom ho žalovala spoločnosť Intrum Slovakia, s.r.o. o 407,57 eur s príslušenstvom. Okresný súd Rimavská Sobota Rozsudkom č. k. 8Csp/79/2021 zo dňa 06.10.2021 (ECLI:SK:OSRS:2021:6921201700.2), rozhodol tak, že ŽALOBU ZAMIETOL Z DÔVODU PREMLĆANIA UPLATNENÉHO NÁROKU V SÚDNOM KONANÍ.

„Zo žalobcom predložených listinných dôkazov, konkrétne z listu z 07.03.2018, označeného ako „Predžalobná upomienka“, mal súd za preukázané, že pôvodný veriteľ v tomto prípade odvodzoval uplatnenie svojho práva podľa § 565 OZ na zosplatnenie celého úveru pre nezaplatenie splátky splatnej 03/2018. S prihliadnutím na ustanovenie § 101 OZ v spojení so znením druhej vety § 103 OZ, tak možno mať za to, že TROJROČNÁ PREMLČACIA LEHOTA NA UPLATNENIE SI ŽALOVANÉHO NÁROKU ZAČALA PLYNÚŤ OD 03/2018, t.j. OD ZROČNOSTI SPLÁTKY, KVÔLI KTOREJ SA STAL ZROČNÝM CELÝ DLH, UPLYNULA 03/2021, AVŠAK ŽALOBA BOLA PODANÁ AŽ 28.05.2021, t.j. PO PREMLČANÍ ŽALOBOU UPLATNENÉHO NÁROKU. Súd žalobu zamietol pre premlčanie uplatneného nároku, tak ako to je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.“

Rozsudok je už právoplatný.

Bol Vám doručený Platobný rozkaz? Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This