fbpx

Súdny dvor Európskej únie vo veci  C-290/19 (RN proti Home Credit Slovakia, a. s.) uviedol, že Smernica 2008/48 Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 bola prijatá s dvojakým cieľom, a to zabezpečiť všetkým spotrebiteľom v Únii vysokú a rovnocennú úroveň ochrany ich záujmov a uľahčiť vznik riadne fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi (rozsudok z 5. septembra 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, bod 41 a citovaná judikatúra). Z odôvodnenia tejto smernice vyplýva, že jej cieľom je najmä zabezpečiť, aby spotrebiteľ dostal pred uzavretím zmluvy o úvere primerané informácie najmä o RPMN v celej Únii, čo mu umožní porovnať tieto miery. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere  sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby v zmluve o spotrebiteľskom úvere bola RPMN vyjadrená nie ako jedna konkrétna hodnota, ale ako rozpätie uvádzajúce najnižšiu a najvyššiu hodnotu.“

Zdroj: https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/spotrebitelske-zmluvy/rozsudok-sudneho-dvora-eu-z-19-12-2019-co-veci-c-290-19-rn-proti-home-credit-slovakia-a-s.html

Uzavreli ste zmluvu o spotrebiteľskom úvere? Posielajú vám veritelia výzvy na plnenie?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This