fbpx

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoCsp/28/2020 IČS: 7819202040 zo dňa 29.04.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 6Csp/81/2019 zo dňa zo dňa 12.12.2019 bola ZMLUVA O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE ŽALOVANEJ POŠTOVEJ BANKY POSÚDENÁ AKO BEZÚROČNÁ A BEZPOPLATKOVÁ A BANKA BOLA POVINNÁ VRÁTIŤ POŠKODENEJ KLIENTKE SUMU 575,66 EUR s prísl.

Z odôvodnenia krajského súdu:

Žalovaná namietala, že žalobkyňa do výpočtu celkovej čiastky zahrnula aj poplatok za poistenie, ktoré bolo podľa jej tvrdenia dobrovoľné a nebolo podmienkou pre poskytnutie úveru. Žalobkyňa na druhej strane tvrdila, že poistenie musela uzavrieť a nebolo ho možné odmietnuť. ODVOLACÍ SÚD PRESKÚMAL ZMLUVU A ZISTIL, ŽE V BODE 2 Zmluvy SÚ UVEDENÉ MOŽNOSTI: ZÁKLADNÝ SÚBOR POISTENIA A KOMPLEXNÝ SÚBOR POISTENIA. MOŽNOSŤ ,,BEZ POISTENIA“ SA V ZMLUVE NEUVÁDZA. Ďalej je potrebné poukázať na skutočnosť, že sama žalovaná zahrnula poplatok za poistenie do výšky splátky 71,95 €, pričom ak podľa jej tvrdenia išlo o doplnkovú službu mimo poskytnutého úveru mala poplatok za poistenie uviesť osobitne. TAKÉTO UVÁDZANIE ÚDAJOV SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU POTOM pôsobí zavádzajúco a vyvoláva mylnú predstavu o celkovej čiastke úveru, pričom, tak ako to skonštatoval aj súd prvej inštancie, pri takomto zavádzajúcom uvedení podstatných údajov spotrebiteľského úveru mohlo ísť o nekalú obchodnú praktiku zo strany žalovanej banky.

Späť
Share This