fbpx

Klient sa na naše združenie obrátil so žiadosťou o pomoc po tom, ako mu bola doručená súdna zásielka s Platobným rozkazom. Hoci klient nemal v súdnom konaní právneho zástupcu, bránil sa! Zo strany nášho združenia bol vypracovaný vecne odôvodnený odpor proti platobnému rozkazu. Výsledkom snahy klienta a našej podpory je Rozsudok Okresného súdu Rožňava, č.k. 4Csp/28/2021 zo dňa 9. júna 2022, ktorým súd rozhodol tak, že v časti konanie zastavil, v časti priznal žalovanému spotrebiteľovi mesačné splátky a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

Z odôvodnenia súdu vyberáme: „Žalovaný namietal porušenie povinnosti žalobcu posúdiť  schopnosť splácať úver pri uzatváraní zmluvy. Súd zastáva názor, že žalobca v priebehu konania nepreukázal, že skúmal bonitu žalovaného a že postupoval s odbornou starostlivosťou. Aj zo samotnej zmluvy mal súd preukázané, že žalobca pri jej uzatváraní so žalovaným nezisťoval a neposudzoval u žalovaného údaje týkajúce sa žalovaného, okrem iného údaje o počte vyživovaných detí, druhu bývania, zdroj príjmu, atď. Súd dospel k záveru, že žalobca nepreukázal, že by náležite skúmal a vyhodnotil bonitu žalovaného v zmysle § 11 ods. 2/ druhej vety z. č. 129/2010 Z.z. v kontexte s ust. § 7 ods. 1/ z. č. 129/2010 Z.z. v dôsledku čoho sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania  schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Z dôvodu, že súd dospel k záveru o bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru, žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie iba rozdielu medzi výškou poskytnutého úveru a už zaplatenou sumou.“

Po doručení súdnej zásielky s platobným rozkazom je potrebné vyhľadať pomoc a v súdnom konaní poukázať na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výsledok rozhodnutia súdu!

Bola vám doručená výzva na úhradu dlhu alebo súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

0915 273 824, kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This