fbpx

             Postupy záložných veriteľov pri dobrovoľných dražbách sú mnohokrát uskutočňované spôsobom porušujúcim, či obchádzajúcim zákon. 

             Porušovanie zákona sa často dotýka dôležitého dokumentu, ktorým je písomné vyhlásenie záložného veriteľa. “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE NAVRHOVATEĽA DRAŽBY SA TÝKA PRAVOSTI pohľadávky, ktorá svedčí o existencii a uplatniteľnosti existujúcej pohľadávky, VÝŠKY ku dňu podania návrhu na vykonanie dražby a  SPLATNOSTI POHĽADÁVKY, keďže splatnosť je základnou podmienkou aktivovania uhradzovacej funkcie záložného práva.“                                           

             „Z dikcie zákona je zrejmé, že vyhlásenie navrhovateľa dražby musí byť kumulatívne vo všetkých jeho troch prvkoch a AK NAVRHOVATEĽ NEUROBÍ VYHLÁSENIE SPÔSOBOM USTANOVENÝM V ODSEKU 2, NIE JE MOŽNÉ DRAŽBU VYKONAŤ. Vychádzajúc zo skutočnosti, že vyhlásenie navrhovateľa dražby je jednostranným adresovaným právnym úkonom, MUSÍ toto SPĹŇAŤ AJ NÁLEŽITOSTI A ZÁKONNÉ PODMIENKY PRE PRÁVNE ÚKONY USTANOVENÉ V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU”  (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 15Co/2/2021 zo dňa 06.07.2021 (ECLI:ECLI:SK:KSBB:2021:6619200835.1)

Omeškali ste sa so splácaním úveru? Hrozí vám dražba domu alebo bytu?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This