fbpx

KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA vydal dňa 24.09.2015 Rozsudok, č. k. 23Sp/62/2015, ktorým ROZHODNUTIE odporcu (Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor), POTVRDIL.

Vyberáme z rozhodnutia: „Predmetom súdneho prieskumu bolo preskúmať záver okresného úradu, či sú splnené podmienky vkladu z hľadiska ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z.- Súd dospel k záveru, že OKRESNÝ ÚRAD VYDAL SPRÁVNE ROZHODNUTIE, ak ZAMIETOL NÁVRH NA VKLAD PODĽA PREDLOŽENEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA, KTORÁ BOLA v mene záložcu (dlžníka) UZAVRETÁ NEPLATNE splnomocneným zástupcom. Takýto právny úkon potom nemôže vyvolať účinky na vecné práva k nehnuteľnosti zastúpeného.“

Navrhovateľ vopred určil osobu, ktorá bude za dlžníka konať. V Dohode o splnomocnení je predtlač pre splnomocnenca, združenie ProHelp; na mieste určenom pre dopísanie mena zástupcu splnomocneného združenia je razítkom uvedené „P.M. – predseda občianskeho združenia ProHelp.

Dohoda o splnomocnení bola podpísaná v ten istý deň ako zmluva o úvere, čo nasvedčuje tomu, že uzavretie úverovej zmluvy je podmienené podpísaním dohody o splnomocnení.

Súd konštatoval, že Úverová zmluva je formulárového typu, pričom DLŽNÍK NEMAL MOŽNOSŤ MENIŤ PODMIENKY DOHODY O SPLNOMOCNENÍ, ktoré mu boli predložené ako vopred pripravené.

Zástupca konal v mene navrhovateľa, čo spochybňuje (vylučuje) jeho konanie zároveň v záujme dlžníka.

„DOHODA O SPLNOMOCNENÍ JE NEPLATNÝM PRÁVNYM ÚKONOM v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka PRE ROZPOR ZÁUJMOV ZÁSTUPCU a ZASTÚPENÉHO, t.j. dohoda odporujúca zákonu (v zmysle § 22 ods. 2 OZ) JE ABSOLÚTNE NEPLATNÝM PRÁVNYM ÚKONOM podľa § 37 ods. 1 OZ (sloboda vôle, určitosť).“

Bolo Vám doručené Oznámenie o začatí výkonu záložného práva alebo o termíne konania Dražby?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This