fbpx

Uznesenie vo veci oprávneného, spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., nadobudlo právoplatnosť 17.08.2016.

Z odôvodnenia predmetného Uznesenia vyberáme: „OPRÁVNENÝ prostredníctvom právneho zástupcu PODAL NÁVRH NA VYKONANIE EXEKÚCIE proti povinnému NA VYMOŽENIE POHĽADÁVKY VO VÝŠKE 1 968,00 eur, a to na základe exekučného titulu, vykonateľného rozhodnutia – trestného rozkazu Okresného súdu Banská Bystrica, číslo konania: 1T/64/2013-47 zo dňa 22.08.2013. […]
Na základe vyššie uvedeného, POVINNÝ V PREDMETNEJ EXEKÚCII výpismi z banky PREUKÁZAL, v prospech oprávneného, ZAPLATENIE SUMY 3 108 eur. Akékoľvek TVRDENIA OPRÁVNENÉHO o tom, ŽE POVINNÝ do dnešného dňa NEZAPLATIL CELÝ DLH vyplývajúci z úveru č. 602100438 (úrokov, úrokov z omeškania…, zmluvných pokút…) V PREDMETNOM EXEKUČNOM KONANÍ BEZ RIADNEHO EXEKUČNÉHO TITULU JE NEPRÍPUSTNÉ. Suma prevyšujúca 1 968,- eur predstavuje v danom prípade bezdôvodné obohatenie na strane oprávneného. Súd z uvedeného dôvodu konštatuje, že tvrdenia oprávneného, v danej exekúcii sú zavádzajúce a účelové, v snahe získať majetkový prospech (v časti plnenia úrokov), bez riadneho exekučného titulu.

S ohľadom na zistené skutočnosti, SÚD vychádzajúc z ustanovenia § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku EXEKÚCIU ZASTAVIL Z DÔVODU, ŽE PO VYDANÍ ROZHODNUTIA ZANIKLO PRÁVO NÍM PRIZNANÉ A TO SPLNENÍM.

PREDCHÁDZAJTE EXEKUČNÉMU KONANIU!   BRÁŇTE SA V SÚDNOM KONANÍ!

Bol vám doručený PLATOBNÝ ROZKAZ?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This