fbpx

Dňa 12.06.2021 nadobudol právoplatnosť Rozsudok Okresného súdu Lučenec, sp. zn.: 11Csp/95/2020 zo dňa 10.05.2021 (ECLI: SK:OSLC:2021:6120318941.4), ktorým súd zamietol žalobu Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie 2.792,53 eur  v celom rozsahu. 

POCHYBENIE PRI VYHLÁSENÍ PREDČASNEJ SPLATNOSTI UROBIL PRÁVNY PREDCHODCA (banková inštitúcia).  Podstatná časť z odôvodnenia rozsudku: “Ani z jedného z vyššie uvedeného listinného dôkazu nie je možné ustáliť, ktorá splátka bola splátkou, ktorá zaplatenie vyvolala“. SVOJVOĽNÝ POSTUP PRÁVNEHO PREDCHODCU ŽALOBCU (banková inštitúcia) PRI ZOSPLATNENÍ VIEDOL až K NEPLATNÉMU POSTÚPENIU POHĽADÁVKY spotrebiteľa. 

Podstatná časť z odôvodnenia rozsudku: “Z uvedeného dôvodu ani následný právny úkon, a to postúpenie pohľadávky nie je platným právnym úkonom, V DÔSLEDKU ČOHO ŽALOBCA NEMÁ AKTÍVNU VECNÚ LEGITIMÁCIU V KONANÍ,  NAKOĽKO POSTÚPENIE JE NEPLATNÝM PRÁVNYM ÚKONOM PODĽA § 39 OZ.”

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo vám bola doručená súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This