fbpx

 kresný súd vo Vranove nad Topľou, rozsudkom sp. zn. 11Csp/72/2019 veci úverovej zmluvy na kúpu vozidla z autobazáru rozhodol, že a) určuje spotrebiteľský úver uzatvorený s Home Credit Slovakia, a. s. za bezúročný a bez poplatkov, b) určuje motorové vozidlo do vlastníctva spotrebiteľa a c) ukladá žalovanej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. povinnosť vrátiť žalobcovi (poškodenému spotrebiteľovi) bezdôvodné obohatenie v sume 6.088,30 eur s prísl.

 Z odôvodnenia rozsudku OS Vranov nad Topľou 11Csp/72/2019, ktorý sa stal právoplatným,  vyberáme nasledovné:

Kúpna zmluva obsahuje jasný a určitý prejav vôle žalobcu získať úver v konkrétnej výške 2.542 eur na financovanie tovaru: osobného automobilu označeného v zmluve o úvere v bode 2.1 časti 2. Predmet financovania. V časti 3 zmluvy o úvere bod 3.4 je vedená celková výška úveru odlišne v sume 2.994 eur, pričom zo zmluvy o úvere nevyplýva, z akého titulu bol úver navýšený bez vedomosti žalobcu.

 Ako bolo v konaní preukázané, žalobca nežiadal o úver v sume 2.994 eur, ale len o úver rovnajúci sa kúpnej cene motorového vozidla bez ďalších služieb a poplatkov. Pri podpise súvisiacich zmlúv nebol o ňom vopred informovaný. Žalovaný dal žalobcovi iba možnosti, buď podpísať vopred predformulované listiny (kúpna zmluva a zmluva o úvere) alebo ich ako celok odmietnuť. Žalovaný vo svojej výpovedi uviedol, že i žiadne ďalšie doplnkové služby nežiadal, žiadne príslušenstvo kupovať nechcel. Nedošlo teda k platnému dojednaniu výšky úveru.

 Je nedôvodné žiadať o zaplatenie služieb príprava vozidla k predaju a služby Carlife Garance, ktoré poskytnúť spotrebiteľ nechcel a nežiadalTakéto služby v kúpnej zmluve v súvislosti s predajom vozidla dohodnuté nie sú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť
Share This