fbpx

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 13CoCsp/39/2020 IČS: 6119224482 zo dňa 29.04.2021 potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 17Csp/22/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým bola PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. uložená povinnosť zaplatiť poškodenému klientovi sumu 6.514,87 eur s prísl.

Z odôvodnenia krajského súdu: Na to, aby bolo možné konštatovať vznik zmluvy je potrebné, aby boli splnené dva predpoklady, ktorými je existencia dvoch jednostranných právnych úkonov, ktoré keď sa stretnú a prejavy vôle v nich vyjadrené sa vzájomne kryjú, spôsobia vznik zmluvy. AK VŠAK KONSENZUS PRI PODSTATNÝCH ZNAKOCH ZMLUVY CHÝBA, ZMLUVA NEVZNIKNE. JEDEN ÚČASTNÍK ZMLUVNÉHO VZŤAHU NEMÔŽE DRUHÉMU ÚČASTNÍKOVI JEDNOSTRANNE „VNÚTIŤ“ POVINNOSŤ ALEBO PRÁVO, PRETO ZMLUVA VZNIKNE LEN BEZVÝHRADNÝM PRIJATÍM NÁVRHU. Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že takúto ZMLUVU O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE NEMOŽNO POVAŽOVAŤ ZA UZAVRETÚ V PÍSOMNEJ FORME, nakoľko nebol naplnený mechanizmus uzatvárania zmluvy v zmysle § 43 a § 44 Občianskeho zákonníka. ZMLUVA O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE VYŽADUJE, tak ako bolo vyššie uvedené, v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom ku dňu 07. 09. 2006 PRE SVOJU PLATNOSŤ PÍSOMNÚ FORMU.

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo ste si prevzali Platobný rozkaz?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This