fbpx

Žalovaná má aj vďaka odporu podanému v lehote 15 dni po prevzatí súdnej zásielky súdom priznané mesačné splátky vo výške 20 eur a žalovaná bola zaviazaná na úhradu sumy 713,03 eur s príslušenstvom, žaloba v časti zaplatenia 201,10 eur s príslušenstvom sa zamieta. Časť žalovanej sumy vzal žalobca počas súdneho konania späť.

Klientka bola žalovaná o sumu 1 265,91 eur s príslušenstvom, žalobcom bola spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA.

Žalovaná podala v lehote 15 dní po prevzatí platobného rozkazu odpor, v ktorom o.i. „…poukázala na skutočnosť, že zo súdnej zásielky nevyplýva, že žalobca pri vyhlásení predčasnej splatnosti dodržal ustanovenie § 53 ods. 9 a § 565 OZ.“ Žalobca z dôvodu nepreukázania postupu v zmysle uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka vzal žalobu späť v zmysle predbežného posúdenia súdu.  

Súd v odôvodnení rozsudku uvádza, „…že žalobca nepreukázal postup v zmysle § 565 OZ a v § 53 ods. 9 OZ, teda zosplatnenie zmluvy nebolo platným.“

V súvislosti s nedodržaním odbornej starostlivosti veriteľom súd uvádza: „…zo strany žalobcu nebolo preukázané, že by postupoval v súlade s § 7 ods. 1, 4, ods. 16 a 17 a skúmal s náležitou starostlivosťou pomery dlžníka […] sa jedná o hrubé porušenie povinnosti spôsobujúce bezúročnosť a bezpoplatkovosť úverovej zmluvy.

Klientka sa na naše združenie obrátila so žiadosťou o pomoc v lete 2022 po tom, ako prevzala súdnu zásielku s platobným rozkazom. Nakoľko klientka spĺňala kritériá na bezplatnú právnu pomoc, odporučili sme jej obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, na základe čoho jej bol pridelený advokát. Rozsudok súdu prvej inštancie sa stal právoplatným dňa 27.10.2022 a vykonateľným dňa 21.11.2022.

(Rozsudok Okresného súdu Lučenec zo dňa 10.10.2022, č.k. 13Csp/33/2022-121)

Späť
Share This