fbpx

KLIENTKA sa na nás obrátila o pomoc v roku 2019, pretože ZDEDILA  manželovu exekúciu vo výške 608,58 €.  Na základe Uznesenia o dedičstve jej bolo vysvetlené, že DEDIČ ZODPOVEDÁ ZA DLHY PORUČITEĽA iba DO VÝŠKY VŠEOBECNEJ HODNOTY MAJETKU PORUČITEĽA, čiže v tomto prípade do výšky 400 €.

         Exekúcia jej bola zrážaná z dôchodku, preto sme klientke odporučili, aby nás kontaktovala v čase,  keď bude uvedená suma zrazená. Pomohli sme klientke vypracovať Návrh na odklad a zastavenie exekúcie a  Okresný súd Lučenec Uznesením č.k. 12Er/38/2010, zo dňa 7. mája 2021 rozhodol o zastavení exekúcie.

          Klientka nás znovu kontaktovala, pretože oprávnený a súdny exekútor sa voči rozhodnutiu okresného súdu odvolali. Obaja vo vyjadreniach zhodne uviedli, že „Vysporiadaním  BSM a dedením po poručiteľovi tak prešla celá pohľadávka na manželku povinného.“

          Pomohli sme klientke aj s Vyjadrením k odvolaniu oprávneného a súdneho exekútora a KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA  (ďalej aj len KS Banská Bystrica) svojím UZNESENÍM sp. zn. 15CoE/8//2021 zo dňa 14.07.2021 POTVRDIL UZNESENIE OKRESNÉHO SÚDU LUČENEC O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE.

           Z odôvodnenia KS Banská Bystrica uvádzame: „BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV JE VIAZANÉ SVOJOU POVAHOU LEN NA ČAS TRVANIA MANŽELSTVA.  AKONÁHLE MANŽELSTVO ZANIKNE SMRŤOU NIEKTORÉHO Z MANŽELOV, ZANIKÁ AJ BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV (§ 148 ods. 1 OZ). […]  PRETO DEDIČ (ten, kto na základe právoplatného rozhodnutia súdu dedičstvo alebo jeho časť nadobudol) ZODPOVEDÁ ZA PASÍVA DEDIČSTVA IBA DO VÝŠKY NADOBUDNUTÉHO DEDIČSTVA.“  

Nadobudli ste dedičstvo aj s dlhmi či s exekúciou?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This