fbpx

Rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp.zn. 15CoCsp/34/2020 zo dňa 22.07.2020 bol potvrdený rozsudok Okresného súdu Lučenec sp. zn. 17Csp/95/2019 zo dňa 12.02.2020, ktorým bola spoločnosť VÚB Leasing a.s. zaviazaná vrátiť poškodenému spotrebiteľovi sumu 5 274,30 eur s prísl.

Poškodený spotrebiteľ jednoznačne prejavil vôľu prijať úver od veriteľa vo výške 5 831,10 eur, t.j. len v sume zodpovedajúcej zvyšnej časti (doplatku) kúpnej ceny osobného motorového vozidla v zmysle kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a predávajúcim autobazárom.

Súd konštatoval a priklonil sa k názoru spotrebiteľa, že spoločnosť Quatro Car (Consumer Finance Holding, a.s.) jednostranne vo formulárovej zmluve o úvere určila výšku úveru 6 370,10 eur. A jednostranne doplnila predmet financovania B (doplnkové služby) v sume 549 eur, o ktorý ale spotrebiteľ nežiadal.

Tieto doplnkové služby si dobrovoľne nezvolil, boli pre spotrebiteľa dodatočne povinnými nákladmi. Pri podpise zmluvy nebol o predmete financovania B informovaný ani finančným sprostredkovateľom, ktorým je predajca – najväčší autobazár na Slovensku. Spotrebiteľ nevedel, ani mu nebolo a nie je dodnes jasné, aký mal byť účel týchto doplnkových služieb a v prospech koho boli vlastne uzavreté. Prijatie týchto služieb spotrebiteľom bolo podmienkou získania úveru. Poškodený spotrebiteľ mal možnosť iba podpísať predformulované listiny, alebo ich ako celok odmietnuť. Súd správne uzavrel, že ide o typický prípad spotrebiteľskej zmluvy, kedy spotrebiteľ vstúpil do zmluvného vzťahu s dodávateľom, pričom nemá reálne možnosti tieto zmluvné podmienky individuálne ovplyvniť.

Späť
Share This