fbpx

Výsledkom súdneho konania je, že NAMIESTO ŽALOVANEJ SUMY VO VÝŠKE 4 600,33 eur s príslušenstvom, BOLI KLIENTI ZAVIAZANÍ LEN NA ÚHRADU sumy 234,79 eur s príslušenstvom! Súd zároveň žalovaným umožnil splácať dlžnú sumu v splátkach po 40 eur.

Klienti z okresu Lučenec sa na naše združenie obrátili v roku 2020, ktorým sme poskytovali odbornú pomoc a podporu aj v súdnom konaní. Hoci klienti neboli zastúpení advokátom, VECNE ODÔVODNENÝ ODPOR PROTI PLATOBNÉMU ROZKAZU POMOHOL KLIENTOM V OBRANE V SÚDNOM KONANÍ, v ktorom žalobcom bola Poštová banka, a.s.

Okresný súd Lučenec v Rozsudku, č.k. 12Csp/109/2020 zo dňa 10.12.2020 okrem iného uviedol: „V zmysle vyššie uvedeného § 7 ods. 1 zákona č. 129/2010 mal SÚD MAL ZA TO, ŽE ŽALOBCA AKO VERITEĽ NEKONAL S ODBORNOU STAROSTLIVOSŤOU.“ Nakoľko sa žalobca odvolal, o nároku veriteľa rozhodoval krajský súd. Ten v Rozsudku, č.k. 11CoCsp/2/2021 zo dňa 25.02.2021 uviedol: „Žalobca síce tvrdil a preukazoval vykonanou lustráciou, že získal informácie z úverového registra žalovaných 1/, 2/, avšak uvedené nespĺňa predpoklady naplnenia povinnosti „posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať úver“. NEPOSTAČUJE LEN VYKONAŤ LUSTRÁCIU BEZ ĎALŠIEHO SKÚMANIA, ČI SÚ ŽALOVANÍ SCHOPNÍ POPRI UŽ POSKYTNUTÝCH ÚVEROCH A EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOCH NA KREDITNÝCH KARTÁCH SPLÁCAŤ ĎALŠÍ ÚVER. AK ŽALOBCA TVRDIL, ŽE VYKONAL LUSTRÁCIU, ALE BEZ AKEJKOĽVEK ĎALŠEJ ANALÝZY JU POVAŽOVAL ZA DOSTATOČNÚ, NEMOŽNO TAKÝTO JEHO POSTUP POVAŽOVAŤ ZA POSTUP S ODBORNOU STAROSTLIVOSŤOU. Uvedené v zmysle § 11 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch spôsobilo, že veriteľ nebol oprávnený požadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie úveru, ako správne uviedol súd prvej inštancie.“

Späť
Share This