fbpx

Rozsudkom, č. k. 21CSp/52/2020 zo dňa 07.01.2021 Okresný súd Lučenec rozhodol tak, že ZAVIAZAL klienta NA ÚHRADU SUMY 466,64 EUR s príslušenstvom a POVOLIL klientovi MESAČNÉ SPLÁTKY VO VÝŠKE 20 EUR.

Klient v auguste 2020 prevzal súdnu zásielku s platobným rozkazom a následne sa s požiadavkou o pomoc obrátil na naše združenie. ŽALOBCA, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., ŽALOVAL klienta O SUMU 1 187 EUR S PRÍSLUŠENSTVOM.

Analýzou listín zo súdnej zásielky BOLI ZISTENÉ NEZROVNALOSTI, ktoré BOLI V ODPORE PROTI PLATOBNÉMU ROZKAZU NAMIETNUTÉ, napr. nedostatočná odborná starostlivosť zo strany veriteľa pri uzatváraní zmluvy o spotrebiteľskom úvere, chýbajúce listiny v súdnej zásielke, ktoré by jednoznačne preukazovali tvrdenia žalobcu, ako aj to, že predmetná zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

Nakoľko BOL ODPOR PROTI PLATOBNÉMU ROZKAZU VECNE ODÔVODNENÝ, SÚD PLATOBNÝ ROZKAZ ZRUŠIL. Následne rozsudkom rozhodol tak, ako je uvedené vyššie.

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo ste si prevzali Platobný rozkaz?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This