fbpx

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Csp/67/2020 IČS: 6120318766 zo dňa 21.09.2020 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoCsp/63/2020 zo dňa 17.03.2021 bola ZAMIETNUTÁ ŽALOBA INKASNEJ SPOLOČNOSTI INTRUM SLOVAKIA, s.r.o. O ZAPLATENIE 530,88 eur s prísl., KTOROU SA VYMÁHAL NÁROK POCHÁDZAJÚCI ZO SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU OD VÚB, a.s.

Z odôvodnenia prvostupňového rozsudku: K ZAMIETNUTIU ŽALOBY žalobcu Intrum Slovakia, s.r.o. DOŠLO Z DÔVODU ABSENCIE AKTÍVNEJ VECNEJ LEGITIMÁCIE žalobcu spôsobenej neplatnosťou zosplatnenia dlhu vyvolanej bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou úveru (chybný výpočet RPMN a nezisťovanie majetkových predpokladov u dlžníka spotrebiteľa na poskytnutie úveru) A Z TOHTO DÔVODU NÁSLEDNEJ NEPLATNOSTI POSTÚPENIA POHĽADÁVKY (pohľadávka v rozsahu ako mala byť postúpená nie je splatná) a z toho vyplývajúca absencia hmotného práva na strane žalobcu.

Späť
Share This