fbpx

Naše združenie poskytovalo klientovi podporu v súdnom konaní, v ktorom súd dospel k záveru, ktorý je uvedený v Rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota, sp. zn. 13Csp/111/2021 zo dňa 21.06.2022. V ňom sa okrem iného zaoberal otázkou skúmania bonity klienta pred podpisom zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Z uvedeného rozsudku vyberáme: „Keďže žalobca nepreukázal súdu, že právne relevantným spôsobom skúmal schopnosť žalovaného splácať poskytnutý úver, hrubo porušil povinnosť konať pri posúdení bonity žalobcu s odbornou starostlivosťou a preto je potom potrebné urobiť záver, že úver, ktorý je predmetom sporu, podľa ust. § 11 ods. 2 Zák. č. 129/2010 Z.z., v znení platnom v čase uzavretia Zmluvy je potrebné považovať za bezúročný a bez poplatkov a súčasne aj záver, že žalobca ako veriteľ nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru.“ Náš klient bol zaviazaný uvedeným rozsudkom na nižšiu sumu, o akú ho žaloval žalobca v súdnom konaní a súd mu tiež povolil mesačné splátky po 30 eur.

Bola vám doručená výzva na úhradu dlhu alebo súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

0915 273 824, kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This