fbpx

Po doručení súdnej zásielky klientke jej bol zo strany nášho združenia vypracovaný vecne odôvodnený odpor proti platobnému rozkazu, ktorý žalovaná v zákonnej lehote odoslala súdu. Výsledkom aktívnej snahy žalovanej a našej podpory je Rozsudok Okresného súdu Lučenec, č.k. 5Csp/41/2022 zo dňa 4. októbra 2022, ktorým súd rozhodol tak, že žalobu o zaplatenie 343,17 € s prísl. zamietol. Rozsudok sa stal právoplatným dňa 11.11.2022

Z odôvodnenia súdu vyberáme: „K postúpeniu pohľadávky z právneho predchodcu žalobcu – Slovak Telekom, a.s. na spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. došlo ku dňu 14.01.2022, pričom v konaní nebola preukázaná výzva právneho predchodcu žalobcu, ktorou by vyzýval žalovanú na zaplatenie pohľadávky pred jej postúpením a už vôbec nie jej doručovanie právnym predchodcom žalobcu. […] Nakoľko pohľadávka právneho predchodcu žalobcu nebola na žalobcu platne postúpená, žalobca nie je v konaní, v ktorom si uplatňuje pohľadávku z neplatného postúpenia aktívne vecne legitimovaným. Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd žalobu zamietol.“ 

Klientka sa na Združenie FÉNIX obrátila so žiadosťou o pomoc už oveľa skôr, ako jej bola doručená súdna zásielka. V predsúdnom vymáhaní dlhu sme jej poskytovali priebežné poradenstvo podľa toho, ako sa prípad vyvíjal. Aj vlastným aktívnym prístupom sa prípad vyvinul do zdarného konca.  

Späť
Share This