fbpx

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 16CoCsp/8/2021 IČS: 6620202760 zo dňa 27.05.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/60/2020 zo dňa 22.12.2020 ULOŽIL spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. POVINNOSŤ VRÁTIŤ POŠKODENEJ SPOTREBITEĽKE 349 eur s prísl., KTORÉ BOLI NEZÁKONNE PRIJATÉ NA ZÁKLADE ZRÁŽOK ZO MZDY VYKONANÝCH ZAMESTNÁVATEĽOM PODĽA DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY UZATVORENEJ EŠTE S PÔVODNÝM POSKYTOVATEĽOM ÚVERU A PRÁVNYM PREDCHODCOM VÚB, a.s.

Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu:

Odvolací súd sa stotožňuje aj s právnym záverom okresného súdu, že žalovaný nepreukázal, že oznámeniu o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru predchádzala výzva podľa § 53 ods. 9 OZ, a teda že vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru zo strany právneho predchodcu žalovaného nie je platné. Ak nedošlo k platnému predčasnému zosplatneniu pohľadávky, vzhľadom na ust. § 17 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. veriteľ nemohol platne previesť práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere na tretiu osobu, keďže jeho pohľadávka sa nestala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (viď bod 52 dôvodov napadnutého rozsudku). KEĎŽE V KONANÍ NEBOLO PREUKÁZANÉ, ŽE ŽALOVANÝ PLATNE NADOBUDOL POHĽADÁVKU OD SVOJHO PRÁVNEHO PREDCHODCU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU, JE PRIJATIE PLNENIA TITULOM ZRÁŽOK ZO MZDY ŽALOBKYNE ZO STRANY ŽALOVANÉHO PLNENÍM BEZ PRÁVNEHO DÔVODU, KTORÉ ZAKLADÁ BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE TAK, AKO TO UVIEDOL OKRESNÝ SÚD.

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo vám bola doručená súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This