fbpx

Mnohí ZÁUJEMCOVIA O POMOC sa na nás obracajú v čase, keď prišli o blízkeho človeka a okrem vyrovnávania sa s jeho stratou, neraz ČELIA RÔZNYM VÝZVAM, KTORÉ SÚ pozostalým DORUČOVANÉ OD VERITEĽOV, pričom neraz sa tak deje ešte predtým, ako notár poverený príslušným okresným súdom vydá Osvedčenie alebo Uznesenie o dedičstve (ďalej ako Uznesenie o dedičstve).

UZNESENIE O DEDIČSTVE je dôležitá listina, na ktorej musí byť VYZNAČENÁ PRÁVOPLATNOSŤ, je v nej SÚPIS AKTÍV (napr. hnuteľné a nehnuteľné veci, pohľadávky poručiteľa (zosnulého), veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, …) a PASÍV (napr. primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, dlhy poručiteľa (napr. zmluvné záväzky prechádzajúce na dediča/dedičov…) ), KTO  z dedičov DEDIČSTVO NADOBUDOL a V AKOM ROZSAHU (napr. 1/1 podielu).

Dôležitým bodom uvedenej listiny je časť, v ktorej SÚ UVEDENÉ SUMY, ktoré zodpovedajú VÝŠKE VŠEOBECNEJ HODNOTY MAJETKU PORUČITEĽA, VÝŠKE DLHOV a ČISTEJ HODNOTE DEDIČSTVA.

Nadobudli ste dedičstvo a vyzývajú alebo žalujú vás veritelia? Máte v rukách osvedčenie/uznesenie o dedičskom konaní?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This