fbpx

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (tretia komora) zo dňa 21. apríla 2016, C -377/14 vo veci Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s. vyslovil názor, že “Smernica 2008/48 Európskej Rady a parlamentu sa má vykladať v tom zmysle, že CELKOVÁ VÝŠKA ÚVERU A VÝŠKA ČERPANIA ÚVERU OZNAČUJÚ CELKOVÚ SUMU, KTORÁ BOLA DANÁ K DISPOZÍCII SPOTREBITEĽOVI, čo vylučuje sumy, ktoré si poskytovateľ úveru účtuje na úhradu nákladov súvisiacich s predmetným úverom a ktoré nie sú tomuto spotrebiteľovi reálne vyplatené.” Z domácej rozhodovacej praxe dávame do pozornosti Rozsudok Krajského súdu Trenčín, sp. zn.: 27Co/118/2019 zo dňa 28.04.2020, ktorý  správne uviedol, že “SPLÁCANIE ÚVERU, KTORÝ NEBOL POSKYTNUTÝ NA JEHO EKONOMICKÉ VYUŽITIE, NEDÁVA ŽIADNY ZMYSEL ANI LOGIKU.

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo vám bola doručená súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This