fbpx

Klientka nás kontaktovala v prvý augustový deň tohto roka po tom, ako jej bolo doručené  Oznámenie o súpise a odobratí hnuteľných vecí. Odosielateľom listiny bol súdny exekútor. Z uvedeného dokumentu vyplývala dlžná suma 5 478,18 eur. V predmetnej listine bolo o. i. uvedené: „Vyzývam Vás, aby ste v stanovenú dobu boli prítomný na adrese Vášho pobytu. V opačnom prípade súdny exekútor je v zmysle § 119 odst. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do inej miestnosti povinného prístup. K úkonu bude prizvaný zástupca obce, zámočník, sťahovacia služba a príslušníci policajného zboru. Náklady spojené s odobratím hradí povinný podľa zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov. Trovy exekúcie sa podstatne zvýšia.“ Súdny exekútor zároveň v listine uvádzal možnosť zaplatiť prvú splátku vo výške 20 eur, pričom dlh bolo možné splatiť v celkových desiatich mesačných splátkach. Ak bude prvá splátka uhradená do stanoveného termínu, bude súpis a odobratie hnuteľných vecí zrušené.

Hoci oprávneným nebol veriteľ, nebolo nám jasné, ako by bežný človek mohol dodržať splátkový kalendár na 10 mesiacov s úhradou prvej splátky vo výške 20 eur, t.j. zostávajúcu sumu vo výške 5 458,19 eur by musel zaplatiť v deviatich mesačných splátkach po 606,46 eur!!!

Nakoľko sa vždy snažíme poskytovať poradenstvo tak, aby bol klient na prvom mieste, vysvetlili sme navrhovaný postup, ktorý klientka dodržala. Následne sme telefonicky komunikovali s oprávneným aj so súdnym exekútorom a výsledok je taký, že uvedená listina z exekútorského úradu ani nemala byť odoslaná, nakoľko pohľadávka bola v celom rozsahu splatená ešte v roku 2020.

Tento príbeh je výbornou ukážkou toho, aké je dôležité OZVAŤ SA IHNEĎ PO PREVZATÍ LISTOVEJ ZÁSIELKY, snažiť sa o jej pochopenie a v prípade, AK OBSAHU NEROZUMIETE, KONTAKTUJTE NÁS (prípadne advokáta alebo iný subjekt, ktorý sa v danej problematike orientuje). Rovnako dôležitá je aj súčinnosť všetkých zúčastnených osôb a subjektov.

Späť
Share This