fbpx

Klient sa na naše združenie obrátil v čase, keď od neho veritelia začali vymáhať dlh, ktorý na neho prešiel v dedičskom konaní. Pohľadávky súvisiace so spotrebiteľskými úvermi si veritelia prihlásili už v dedičskom konaní. V dvoch prípadoch išlo o nebankovú spoločnosť, v jednom prípade o banku.

Nakoľko klient nebol spoludlžníkom zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa dlh týkal, z našej strany mu bol odporučený postup, akým spôsobom je potrebné postupovať v písomnej komunikácii s veriteľmi. Klient svojim zodpovedným prístupom a aktívnym konaním mal veľký podiel na tom, že od veriteľa získal kópie potrebných listín.

Z našej strany boli následne zistené skutočnosti, ktoré sme konzultovali so spolupracujúcimi právnikmi a záver znel: pohľadávky sú premlčané! Na základe uvedeného boli klientovi pripravené žiadosti pre veriteľov, v ktorom sme odôvodnili premlčanie nároku pohľadávky, ktorú si od neho ako dediča, uplatňovali. Banka aj nebanková spoločnosť nakoniec vystavili klientovi listinu, v ktorej o.i. uviedli, že zmluvu o revolvingovom úvere považujú za ukončenú, resp. splatenú.

Celková výška pohľadávok, ktoré si veritelia uplatňovali v dedičskom konaní, bola 12 557,58 eur! Ak by sa klient nebol zaujímal o svoje záväzky, je vysoko pravdepodobné, že by túto sumu s príslušenstvom od neho veritelia vymáhali v súdnom konaní. Toto je jeden z príkladov dobrej praxe, ktorý poukazuje na to, aké je dôležité mať prehľad vo svojich veciach a v prípade potreby nás kontaktovať!  

Späť
Share This